Yerel Yönetim Birimleri ve Görevleri

Yerel Yönetim Birimleri ve Görevleri

- in Nedir

Yerel Yönetim Birimleri Nelerdir? Görevleri, Amaçları

Yerel yönetim birimleri halka en yakın yönetim birimleridir. Belli nüfusun üzerinde (2000) olan yerleşim yerlerinde devlet kuruluşlarının yanı sıra yerel yönetim birimleri de vardır.

Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlardır.

Anayasada tanımlanmış olan yerel yönetim kapsamında;

 • İl Özel idareleri,
 • Belediyeler,
 • Köy idareleri yer alır.

İl Genel Meclisleri, Belediye Meclisi, Belediye Başkanı, Köy ihtiyar Meclisi ve Köy Muhtarı seçimle göreve gelmektedir. Valiler ise atama ile göreve gelirler.

İl Özel İdareleri

Belirli ve sınırlı görevleri yerine getirmekle yükümlü olan tüzel kişiliktir. İl özel idarelerinin seçilmiş organı il genel meclisidir.

İl Genel Meclisi: Valinin başkanlığında görev yaparlar. Halk tarafından seçilirler.

Belediyeler

Belediye, nüfusu iki bini aşan yerleşim yerlerinde yaşayanların ortak gereksinimlerini karşılamakla görevli, kamu tüzel kişiliğine sahip ve karar organları halk tarafından oluşturulmuş yerel yönetim birimleridir.

Birden çok merkez ilçesi bulunan illerde bir tane büyük şehir belediyesi, ilin her merkez ilçesinde de ayrı ayrı ilçe belediyeleri bulunmaktadır.

Belediye Meclisi: Belediyenin üst düzey karar organıdır. Halk tarafından beş yılda bir seçilirler. Belediye başkanı başkanlık eder. Belediye meclisi, yılda üç defa toplanarak acil ve önemli kararları alır.

Belediye Encümeni: Üyelerin bir kısmı belediyenin hizmet bölümünün yöneticilerinden (personel, hukuk, mimar) bir kısmı ise belediye meclisinin kendi içinden seçtiği üyelerden oluşur. Encümen, belediye meclisi toplantıda bulunmadığı zaman onun görevlerini yerine getirir. Ayrıca, yeni parklar, yolların yapımı için tasarılar hazırlar. Belediye hizmetleri karşılığında alınacak ücretleri belirler, meclis kararına sunulmak üzere bütçe ve hesapları inceler.

Belediye Başkanı: Belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi ve yürütme organıdır. Temel görevi, belediye meclisi ve encümeninin kararları doğrultusunda belediye hizmetlerinin gerekli şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 5 yıl süre için seçilir.

Belediyenin Görevleri

 • Sağlık hizmetleri yapmak
 •  Şehrin temizliğini sağlamak
 • Arsa üretmek
 • Sosyal yardım yapmak
 • Şehir içinde yol ve kaldırım yapmak
 • Konut üretmek
 • İtfaiye teşkilatı kurmak
 • Alt yapı çalışmaları yapmak
 • Kültür hizmetleri sağlamak
 • Şehir içi ulaşım hizmetlerini sağlamak
 • Esnafı denetlemek
 • Yiyecek ve içecek satılan yerleri denetlemek
 • Resmi nikah işlemlerini yapmak
 • Park ve oyun bahçeleri yapmak
 • Yeşil alanları korumak ve yenilemek
 • İnşaat ruhsatları vermek
 • Kanalizasyonlar yapmak
 • Kültürel ve sportif tesis yapmak
 • Yerleşim yerinin elektrik, su, doğal gaz ihtiyacını karşılamak

Köy İdaresi

İhtiyar Meclisi: Belediye encümeni gibi iki tür üyeden oluşur. Üyelerin bir kısmı “seçilenler,” bir kısmı da “doğal” üyelerdir. Seçilenler, beş yıl süre için köy derneği tarafından seçilirler. Doğal üyeler, köy öğretmeni gibi üyelerdir. ihtiyar meclisinin görevleri köy kanununda belirtilmiştir. Buna göre köy ihtiyar heyeti, köy illerini sıraya koyar, imece ve salmaya karar verir, köy muhtarının harcamalarını denetler. Köy bütçesini kabul eder.

Muhtar: Görev süresi beş yıldır, ihtiyar heyeti ile köyün işlerini yürütür. Aynı zamanda muhtar, genel yönetimin temsilcisi sıfatıyla da yasaları ve hükümet emirlerini halka duyurur. Köy içinde dirlik ve düzeni sağlar. Köyde genel yönetimle ilgili işlerin uygulanmasına yardımcı olur.

Muhtarın Görevleri

 • Cadde, sokak ve meydan levhalarını zaman zaman kontrol ederek eksik veya bozulmuş olanları belediyeye bildirmek
 •  Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarmak, ilan etmek
 • Mahallede oturan vatandaşlar için gerekli ilmühaber düzenlemek
 •  Nüfus cüzdanını kaybeden, yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli olan belgeleri düzenlemek.

Yerel Yönetimler, Kamuoyu

Kamuoyu, herhangi bir konu ya da olayla ilgili halkın düşüncesi, görüşüdür. insanlar, yasalar çerçevesinde düşüncelerini ve görüşlerini özgürce söyleme hakkına sahiplerdir.

Halk, seçtiği yöneticinin çalışmalarından, hizmetinden memnuniyetini ya da memnuniyetsizliğini açıklayabilir. Yönetimden başka hizmetler isteyebilir. Halk seçtiği yöneticiyi değiştirebilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir