Tanzimat Fermanı Hakkında Özet Bilgi

Tanzimat Fermanı Hakkında Özet Bilgi

- in Dersimiz

Tanzimat Fermanı (1839)

3 Kasım 1839’da okunan Tanzimat Fermanı, II. Mahmut döneminde planlanmasına rağmen, II. Mahmut’un ölümünün ardından oğlu Abdülmecit döneminde okunmuştur. Bu Fermana Tanzimat-ı Hayriye veya (Gülhane Parkı’nda okunması nedeniyle) Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denir. Tanzimat Ferman’ın amacı, Osmanlı uyruğunda bulunan bütün vatandaşlara eşit haklar vererek Avrupa Devletleri’nin Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmasını önlemek, Azınlıklar ve Avrupa üzerinde olumlu bir etki yaparak Avrupalı Devletlerin desteğini sağlamak ve imparatorluğu yeniden toparlamaktı.

Tanzimat Fermanı Türklerin ilk haklar beyannamesidir.

Padişah bu Ferman ile pek çok konuda reform yapacağını vaat etmiştir.

Fermanda yer alan başlıca konular şunlardır:

Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliği sağlanacak. Mahkemeler açık olarak yapılacak ve hiç kimse yargılanmadan idam edilmeyecek.

Vergiler herkesin gelirine göre düzenli bir şekilde toplanacak.

Erkekler dört yıl mecburi askerlik yapacak (Hıristiyanlara da askerlik yapma zorunluluğu getirilmiştir).

Rüşvet ortadan kaldırılacak.

Herkes mal ve mülküne sahip olacak, miras bırakabilecektir (özel mülkiyet güvence altına alındı, müsadere kaldırıldı, mülkiyet hakkı devlet garantisine alındı.).

Sultan Abdülmecit, bu esaslara uyacağına söz vermiştir. Kanun gücünün üstünlüğü benimsenmiş ve böylece Osmanlı hukuk düzeni ile Avrupa hukuk kuralları arasındaki uyum artmaya başlamıştır.

Bu ferman sayesinde padişahların yetkileri meclislere ya da kişilere devredilmiştir. Buradaki amaç, iktidarı saraydan alıp bürokrasiye vermek ve devlet yönetiminde merkezileşmeyi sağlamaktır. Fermanda verilen bütün sözlerin tamamen yerine getirilememesine rağmen bu çabalar, çağdaşlaşmaya ve cumhuriyet fikrine önayak olmuştur.

? Tanzimat Fermanı ile tüm Osmanlı vatandaşları arasında eşitliğin sağlanması istenmiş, bu durum Osmanlıcılık fikrine esas olmuştur.

? Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti’nde hukukun üstünlüğü tanınmıştır.

? Tanzimat Fermanı anayasal bir belgedir ve ferman niteliğindedir. Anayasal sisteme geçişin ikinci adımıdır.