Sosyal Örgütler

Sosyal Örgüt Nedir, Sosyal Örgütler Nelerdir, Çevremizdeki Sosyal Örgütler Hakkında Bilgiler

Hepimiz bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Toplu yaşamanın bir sonucu olarak ihtiyaçlar ve bazı sorunlar yaşanabilir. ihtiyaç ve sorunların ortaya çıkmasının nedenlerinden bazıları toplumların ekonomik, kültürel, sosyal yapılarıdır. Sosyal problemlerden bazıları şunlardır:

 •  İşsizlik
 • Yaşlı, kimsesiz, bakıma muhtaç insanlar
 • Okuryazar oranının düşüklüğü
 • Doğal çevrenin yok olması ve çevre kirliliği
 • Bakıma muhtaç ya da kimsesiz çocuklar
 • Doğal afetlerden sonra yardıma ihtiyacı olan insanlar

Sosyal problemlerin çözümlenmesinde devlet bazı resmi kurumları görevlendirmiştir. Kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla devlet tarafından kurulan kurumlara resmi kurum denir. Resmi kurumların giderleri devlet tarafından karşılanır. Bu kurumların yetkileri ve güçleri de yasa ile belirlenmektedir.

Resmi kurumların yanı sıra sosyal örgütler de sosyal problemleri çözmeye yönelik çalışmalar yaparlar. Sosyal örgüt, toplumla ilgili amaç ya da işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların, kişilerin oluşturduğu birliktir. Sosyal örgütlerde gönüllülük esastır ve gelirleri vatandaşların bağışlarından oluşur.

Sosyal örgüt ve kurumlar toplum için çalışırlar. Farklı alanlarda hizmet ederler. Bazıları eğitim, bazıları çevre konularında çalışmalar yaparlar. Sosyal örgütlerden birkaçının çalışma alanlarını, amaçlarını inceleyelim:

Türkiye Kızılay Derneği

Savaş alanlarında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayırım gözetmeden yardım etme arzusundan doğan Kızılay, taraf olduğumuz bütün savaşlarda bu doğrultuda çok başarılı hizmetler vermiştir. Cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanlarında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik’in, dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş; Türk olsun, düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiştir. Ülkemizde, sağlık ve sosyal yardım alanlarında birçok hizmete öncülük etmiş ve uluslararası insancıl yardım faaliyetlerine de katılmıştır.

Kızılay etkin bir şekilde katıldığı Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizin içinde bulunduğu pek çok sorunun çözümü için bütün imkanlarını seferber etmişti.

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, art arda girdiği savaşlardan yorgun düşmüş ulusumuz, açlık, kuraklık ve salgın hastalıklarla karşı karşıyaydı. Kızılay bir yandan bu sorunlarla uğraşırken, diğer yandan da esir ve göçmenlerin giyecek, yiyecek, barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamış, imkanları oranında da meydana gelen afetlerin yaralarını sarmaya çalışmıştır.

Mevcut sorunların yanı sıra hızla gelişen ve değişen toplumumuzda, doğal olarak yeni istek ve ihtiyaçlar da belirlemeye başlamıştı. Kızılay bu gelişmelerin gerisinde kalmamış, sağlık ve sosyal alanlardaki sorunların çözümü doğrultusunda amaçların ufkunu ve faaliyet alanlarını sürekli genişletmiştir.

Kızılay’ın zamanla yöneldiği faaliyet ve hizmet alanları şunlardır:

 • Afete Hazırlık ve Müdahale
 • Savaş durumunda
 • Doğal afetlerde
 • Olağan dönemlerde
 • Nakdi ve ayni yardım hizmetleri
 • Sağlık ve Sosyal Yardım Hizmetleri
 • Tıp merkezleri
 • Psiko-Sosyal destek hizmetleri
 • ilk yardım kursları
 • Gençlik ve Gönüllülük hizmetleri
 • Gençlik kampları
 • Burslar
 • Yurtlar
 • Gönüllülük hizmetleri
 • Kan Hizmetleri
 • Uluslararası ilişkiler

Kızılay’ın amacı;

 • Savaşta felakete uğrayanları koruyan, 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf bulunduğu uluslararası anlaşmaların kendisine yüklediği hizmetleri görmek, bunların yerine getirilmesine yardımcı olmak,
 • Barışta yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen her türlü afet ve felaketlere karşı tüzük dahilinde üzerine düşen hizmetleri yerine getirmek,
 • İnsaniyetçi hukuk ilkelerine bağlı kalmak, sağlık ve sosyal dayanışmayı desteklemek, sosyal refahın geliştirilmesine yardımcı olmak,
 • Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ve bu federasyona dahil ulusal kuruluşlarla amaç ve iş birliği yapmaktır.

Kızılay’ın Görevleri

 • Kızılay, savaşta ve barışta amacının gerektirdiği hizmetlerle kanunların yüklediği görevleri yapar.
 • Savaşta veya hükümetin ilan ettiği olağanüstü hallerde; Kızılay, hükümetin gösterdiği lüzum ve ihtiyaca göre cephede ve cephe gerisinde Türk Milleti ve Silahlı Kuvvetlerine amacına uygun yardımlarda bulunur.
 • Savaş görevlerini yerine getirecek araç ve gereçlerle ilaçları sürekli kontrol altında bulundurur, bozulma ve eksilmeye mahal bırakmadan gerekenleri elden çıkarır, yerine tazelerini, yenilerini koymak suretiyle stok seviyesini korumaya çalışır.
 • Silahlı Kuvvetlerde görülecek bulaşıcı hastalıklara karşı açılacak mücadeleye katılır.
 • Tehlikeli bölgelerde bulunan çocukların ve korunmaları gerekenlerin hükümetin göstereceği yerlere taşınmalarına ve yerleştirmelerine yardım eder.
 • Hükümetin isteği üzerine göstereceği yerlerde hastaneler açar.
 • Hemşireler, gönüllü hemşireler ve hasta bakıcılar, ilk yardım ve acil bakım, laboratuvar, radyoloji ve gereksinim duyulacak diğer branşlarda sağlık meslek elemanı yetiştirir. Dispanserler, sağlık merkezleri ve hastaneler, amaçlarına uygun eğitim öğretim merkez ve kurumları, rehabilitasyon merkezleri açar ve yönetir.
 • Kan yardımı ile kan türevlerini sağlayacak teşkilatı kurar, yönetir ve teşkilatın yurt düzeyinde gelişmesi için gereken önlemleri alır.
 • Salgın hastalıklara, halk sağlığını ilgilendiren benzer afetlere ve çocuk ölümlerine karşı mücadeleye katılır ve yardım eder.
 • Barışta ve savaşta görevlerini yerine getirebilmek için gereken araç ve gereçleri hazırlar.
 • Yoksullara yardımda bulunur.
 • Muhtaç hastalara tedavi yardımı yapar; güçsüz ve fiziksel özürlülere noksan veya arızalı organlarının fonksiyonlarını tamamlayıcı, destekleyici veya rehabilite edici nitelikte araç temin etmeye çalışır.

TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma) Vakfı

 • Kaybolan geleceği kurtarmak, açlık ve yoksulluğu gidermek ve toplumsal barışı sağlamak için:
 • Erozyon, çoraklaşma, çölleşme, kirlilik, hatalı tarım teknikleri ve amaç dışı arazi kullanımını önlemek,
 • Doğal varlıkların tahribine yönelik ulusal ve uluslararası her türlü idari, siyasi ve ekonomik baskılara karşı mücadele etmek ve sorunlara çözüm önermek,
 • Doğal varlıkların korunmasına yönelik politikaların hükümetlerce üretilmesini, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, uygulanmasını ve uluslararası anlaşmalara uyulmasını sağlayacak bilinçli ve etkin kamuoyu oluşturmak,
 • Biyolojik çeşitlilik, toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunması, verimli kılınması ve sürdürülebilir yönetimini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.

Türk Eğitim Vakfı

1967 yılından bu yana hizmet veren vakıf, eğitime gönül vermiş aydın kişiler ve iş adamlarının katkılarıyla kurulmuştur.Vakfın amacı, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vermek, okul, öğrenci yurdu ve merkezleri açmak, eğitim ve öğretim alanında araştırmalar yapmak, milli eğitime destek olmaktır.

LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı)

LÖSEV’in ilk amacı, lösemili ve kan hastası çocukların eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmaktır.Vakfın diğer önemli amacı ise kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektir. LÖSEV, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde; lösemi hastalığını tanıtmayı, lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmayı ve toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Türk Kalp Vakfı

Bir grup hayırseverin 1975 yılında kalp sağlığını geliştirme düşüncesi ile kurduğu bir vakıftır. Vakıf, sağlık sigortasından mahrum olan insanlara ucuz veya ücretsiz kalp muayeneleri yapmaktadır.

Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Vakfın kuruluş nedeni, devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmaktır. Buradan yola çıkarak oluşturdukları donanımlı eğitim ortamlarına kendi isteği ile gelen 7-16 yaş grubu çocukları gönüllüleri ile eğitmektedirler.

Çocukları geleceğe hazırlar. Bağışçılarının katkılarıyla sürdürdüğü bu faaliyetler hakkında kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirir. Eğitim Gönüllüleri Vakfının misyonu şudur:

Çocuklarımızın; cumhuriyet temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, öz güven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı, düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak okul dışı eğitim programları oluşturmak ve uygulamaktır.

İlkyar (İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı)

Özellikle köy çocuklarına okuma heyecanı ve eğitimini daha ileri düzeyde sürdürme motivasyonu kazandırmak, eğitimlerine katkıda bulunmak ve bu faaliyetin her aşamasını, hiçbir politik kaygı taşımadan ve insanların eşit olduğu ilkesinden yola çıkarak uygulamak, Köylere kitap yardımı yapmak, Öğretmenler için programlar düzenlemek.

AKUT (Arama Kurtarma Derneği)

Başlangıçta temel hedefi dağ ve diğer doğa koşullarında doğru ve etkin arama ve kurtarma faaliyetleri düzenlemekti. 1997 yılı Ocak ayında deprem eğitimini, haziran ayında ise ilk sel eğitimini almaya başlayan AKUT, böylece talep edildiği takdirde doğal afetlerde de ilgili resmî kurumlara yardımcı olabilir hale geldi.

AKUT, gönüllü çalışanlarıyla yardıma ihtiyacı olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları sağlamak, kazazedenin temel ilk yardım desteğini sağlamak ve can kaybını en aza indirmeyi amaçlamıştır.

ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)

Ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için “kent, havza, bölge, ülke” ölçeğinde projeler geliştirmektedir.

DHKD (Doğal Hayatı Koruma Derneği)

DHKD’nin amacı Türkiye’nin olağanüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması, koruma altına alınmasıdır. DHKD bu koruma projeleri yürütmekte, ilgili yasaların uygulanabilmesi için lobi faaliyetleri sürdürmektedir. Kamuoyu, yerel ve merkezi yöneticiler ve şirketlerle iş birliği yapmaktadır.

Genel olarak sosyal örgütlere bunları örnek verebiliriz.

140 Comments

 1. tuğba 28 Şubat 2012
  • hasan beşeroğlu 07 Nisan 2013
 2. elif 28 Şubat 2012
 3. hulya 29 Şubat 2012
 4. türkiye 01 Mart 2012
 5. sena 01 Mart 2012
 6. harun 01 Mart 2012
 7. furkan 04 Mart 2012
 8. ali 04 Mart 2012
  • Nisa 08 Nisan 2016
 9. elif 04 Mart 2012
 10. beyza 05 Mart 2012
 11. beyza 05 Mart 2012
 12. nur sıla şen 09 Mart 2012
 13. nur sinem 13 Mart 2012
 14. pelin 14 Mart 2012
 15. melis 14 Mart 2012
 16. selinnaz fatma 14 Mart 2012
 17. sude 14 Mart 2012
 18. poyraz 14 Mart 2012
 19. irem 15 Mart 2012
 20. erhan 15 Mart 2012
 21. irem 17 Mart 2012
 22. ecem 18 Mart 2012
 23. ecem 18 Mart 2012
 24. kader taş 4.E sınıfı 19 Mart 2012
 25. cfx 19 Mart 2012
 26. qwertyuı 20 Mart 2012
 27. beyza 20 Mart 2012
 28. 5252 21 Mart 2012
 29. berkay 22 Mart 2012
 30. berkay 22 Mart 2012
  • rabia 14 Mart 2016
 31. alatlı 22 Mart 2012
 32. ihsan 23 Mart 2012
 33. olıvıa 24 Mart 2012
 34. olıvıa 24 Mart 2012
 35. ZEYNEP TOLGAY 25 Mart 2012
 36. FURKAN 25 Mart 2012
 37. SELİM HAN 26 Mart 2012
 38. Bilal 27 Mart 2012
 39. berfin 27 Mart 2012
 40. ayberk 27 Mart 2012
 41. muratcan 27 Mart 2012
 42. elvan alkış 27 Mart 2012
 43. sena 27 Mart 2012
 44. N.KAYA 28 Mart 2012
 45. emre 28 Mart 2012
 46. emre 28 Mart 2012
 47. gökhan mestik 28 Mart 2012
 48. şaziye kılıç 28 Mart 2012
 49. bircan göktaş 28 Mart 2012
 50. irem 29 Mart 2012
 51. aslı 29 Mart 2012
 52. berke 29 Mart 2012
 53. metehan 29 Mart 2012
 54. nazım ege 29 Mart 2012
 55. hilal 30 Mart 2012
 56. kemal 30 Mart 2012
 57. elif 30 Mart 2012
 58. esra 30 Mart 2012
 59. furkan 01 Nisan 2012
 60. inanç 02 Nisan 2012
 61. ecem 03 Nisan 2012
 62. havva 04 Nisan 2012
 63. Özlem Horozoğlu 05 Nisan 2012
 64. Elif 08 Nisan 2012
 65. dilara 09 Nisan 2012
 66. defne buse öztürker 13 Nisan 2012
 67. emir kaan 13 Nisan 2012
 68. elif 14 Nisan 2012
 69. ilker 15 Nisan 2012
 70. melek 16 Nisan 2012
 71. nazlı 19 Nisan 2012
 72. onur 19 Nisan 2012
 73. utku 19 Nisan 2012
 74. gülnida 26 Nisan 2012
 75. Caner=KiNqOO 30 Nisan 2012
 76. yaren 30 Nisan 2012
 77. melih can 02 Mayıs 2012
 78. derya tiryaki 07 Mayıs 2012
 79. ancelll 08 Mayıs 2012
 80. isminaz 08 Mayıs 2012
 81. lokman 08 Mayıs 2012
 82. alara 09 Mayıs 2012
 83. iremsumm 17 Mayıs 2012
 84. sevim 20 Mayıs 2012
 85. ömer faruk 23 Mayıs 2012
 86. ecenaz 4E 31 Mayıs 2012
 87. ahmet 22 Aralık 2012
 88. Defne Kevser Şimşek 07 Ocak 2013
 89. Memduha Şükran OKUR 09 Ocak 2013
 90. Didem Ceren YILDIZ 09 Ocak 2013
 91. ebrar 05 Mart 2013
 92. duygu 07 Mart 2013
 93. Elif 13 Mart 2013
 94. okan 13 Mart 2013
 95. ilayda 18 Mart 2013
 96. ilayda 18 Mart 2013
 97. ilayda 19 Mart 2013
 98. eren 21 Mart 2013
 99. Duygu 23 Mart 2013
 100. nurgül 25 Mart 2013
 101. zehra 27 Mart 2013
 102. AZRA 27 Mart 2013
 103. ceyda 28 Mart 2013
 104. deniz 28 Mart 2013
 105. simara sgdg 01 Nisan 2013
 106. şeymanur 03 Nisan 2013
 107. kayra 25 Nisan 2013
 108. aleyna 30 Nisan 2013
 109. Gülhan 26 Ekim 2013
 110. mehmet 14 Aralık 2013
 111. deniz 18 Şubat 2014
 112. Oğuzhan Öz 17 Mart 2014
 113. rumeysa 17 Mart 2014
 114. Bilgehan 17 Mart 2014
 115. emre 19 Mart 2014
 116. beyza 19 Mart 2014
 117. ERAY 22 Mart 2014
 118. emray 24 Mart 2014
 119. alper 25 Mart 2014
 120. azra 25 Mart 2014
 121. arif çoban 27 Mart 2014
 122. havva sude 31 Mart 2014
 123. damla 01 Nisan 2014
 124. elif 03 Nisan 2014
 125. Kaan 28 Nisan 2014
 126. doruk 03 Mayıs 2014
 127. ilayda 05 Mayıs 2014
 128. kamil 21 Mayıs 2014
 129. rümeysa 22 Mart 2015
 130. cimbom bom 22 Mart 2015
 131. cimbom bom 22 Mart 2015
 132. AZİZCAN 22 Mart 2015
 133. Adı Güzel 22 Mart 2015
 134. NİSA 22 Mart 2015
 135. gizemli cocuk 24 Mart 2015
 136. Batu 03 Mart 2016
 137. cihangir 14 Mart 2016

Add Comment