Sosyal Örgütler

Sosyal Örgütler

- in Dersimiz

Sosyal Örgüt Nedir, Sosyal Örgütler Nelerdir, Çevremizdeki Sosyal Örgütler Hakkında Bilgiler

Hepimiz bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Toplu yaşamanın bir sonucu olarak ihtiyaçlar ve bazı sorunlar yaşanabilir. ihtiyaç ve sorunların ortaya çıkmasının nedenlerinden bazıları toplumların ekonomik, kültürel, sosyal yapılarıdır. Sosyal problemlerden bazıları şunlardır:

 •  İşsizlik
 • Yaşlı, kimsesiz, bakıma muhtaç insanlar
 • Okuryazar oranının düşüklüğü
 • Doğal çevrenin yok olması ve çevre kirliliği
 • Bakıma muhtaç ya da kimsesiz çocuklar
 • Doğal afetlerden sonra yardıma ihtiyacı olan insanlar

Sosyal problemlerin çözümlenmesinde devlet bazı resmi kurumları görevlendirmiştir. Kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla devlet tarafından kurulan kurumlara resmi kurum denir. Resmi kurumların giderleri devlet tarafından karşılanır. Bu kurumların yetkileri ve güçleri de yasa ile belirlenmektedir.

Resmi kurumların yanı sıra sosyal örgütler de sosyal problemleri çözmeye yönelik çalışmalar yaparlar. Sosyal örgüt, toplumla ilgili amaç ya da işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların, kişilerin oluşturduğu birliktir. Sosyal örgütlerde gönüllülük esastır ve gelirleri vatandaşların bağışlarından oluşur.

Sosyal örgüt ve kurumlar toplum için çalışırlar. Farklı alanlarda hizmet ederler. Bazıları eğitim, bazıları çevre konularında çalışmalar yaparlar. Sosyal örgütlerden birkaçının çalışma alanlarını, amaçlarını inceleyelim:

Türkiye Kızılay Derneği

Savaş alanlarında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayırım gözetmeden yardım etme arzusundan doğan Kızılay, taraf olduğumuz bütün savaşlarda bu doğrultuda çok başarılı hizmetler vermiştir. Cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanlarında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik’in, dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş; Türk olsun, düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiştir. Ülkemizde, sağlık ve sosyal yardım alanlarında birçok hizmete öncülük etmiş ve uluslararası insancıl yardım faaliyetlerine de katılmıştır.

Kızılay etkin bir şekilde katıldığı Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizin içinde bulunduğu pek çok sorunun çözümü için bütün imkanlarını seferber etmişti.

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, art arda girdiği savaşlardan yorgun düşmüş ulusumuz, açlık, kuraklık ve salgın hastalıklarla karşı karşıyaydı. Kızılay bir yandan bu sorunlarla uğraşırken, diğer yandan da esir ve göçmenlerin giyecek, yiyecek, barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamış, imkanları oranında da meydana gelen afetlerin yaralarını sarmaya çalışmıştır.

Mevcut sorunların yanı sıra hızla gelişen ve değişen toplumumuzda, doğal olarak yeni istek ve ihtiyaçlar da belirlemeye başlamıştı. Kızılay bu gelişmelerin gerisinde kalmamış, sağlık ve sosyal alanlardaki sorunların çözümü doğrultusunda amaçların ufkunu ve faaliyet alanlarını sürekli genişletmiştir.

Kızılay’ın zamanla yöneldiği faaliyet ve hizmet alanları şunlardır:

 • Afete Hazırlık ve Müdahale
 • Savaş durumunda
 • Doğal afetlerde
 • Olağan dönemlerde
 • Nakdi ve ayni yardım hizmetleri
 • Sağlık ve Sosyal Yardım Hizmetleri
 • Tıp merkezleri
 • Psiko-Sosyal destek hizmetleri
 • ilk yardım kursları
 • Gençlik ve Gönüllülük hizmetleri
 • Gençlik kampları
 • Burslar
 • Yurtlar
 • Gönüllülük hizmetleri
 • Kan Hizmetleri
 • Uluslararası ilişkiler

Kızılay’ın amacı;

 • Savaşta felakete uğrayanları koruyan, 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf bulunduğu uluslararası anlaşmaların kendisine yüklediği hizmetleri görmek, bunların yerine getirilmesine yardımcı olmak,
 • Barışta yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen her türlü afet ve felaketlere karşı tüzük dahilinde üzerine düşen hizmetleri yerine getirmek,
 • İnsaniyetçi hukuk ilkelerine bağlı kalmak, sağlık ve sosyal dayanışmayı desteklemek, sosyal refahın geliştirilmesine yardımcı olmak,
 • Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ve bu federasyona dahil ulusal kuruluşlarla amaç ve iş birliği yapmaktır.

Kızılay’ın Görevleri

 • Kızılay, savaşta ve barışta amacının gerektirdiği hizmetlerle kanunların yüklediği görevleri yapar.
 • Savaşta veya hükümetin ilan ettiği olağanüstü hallerde; Kızılay, hükümetin gösterdiği lüzum ve ihtiyaca göre cephede ve cephe gerisinde Türk Milleti ve Silahlı Kuvvetlerine amacına uygun yardımlarda bulunur.
 • Savaş görevlerini yerine getirecek araç ve gereçlerle ilaçları sürekli kontrol altında bulundurur, bozulma ve eksilmeye mahal bırakmadan gerekenleri elden çıkarır, yerine tazelerini, yenilerini koymak suretiyle stok seviyesini korumaya çalışır.
 • Silahlı Kuvvetlerde görülecek bulaşıcı hastalıklara karşı açılacak mücadeleye katılır.
 • Tehlikeli bölgelerde bulunan çocukların ve korunmaları gerekenlerin hükümetin göstereceği yerlere taşınmalarına ve yerleştirmelerine yardım eder.
 • Hükümetin isteği üzerine göstereceği yerlerde hastaneler açar.
 • Hemşireler, gönüllü hemşireler ve hasta bakıcılar, ilk yardım ve acil bakım, laboratuvar, radyoloji ve gereksinim duyulacak diğer branşlarda sağlık meslek elemanı yetiştirir. Dispanserler, sağlık merkezleri ve hastaneler, amaçlarına uygun eğitim öğretim merkez ve kurumları, rehabilitasyon merkezleri açar ve yönetir.
 • Kan yardımı ile kan türevlerini sağlayacak teşkilatı kurar, yönetir ve teşkilatın yurt düzeyinde gelişmesi için gereken önlemleri alır.
 • Salgın hastalıklara, halk sağlığını ilgilendiren benzer afetlere ve çocuk ölümlerine karşı mücadeleye katılır ve yardım eder.
 • Barışta ve savaşta görevlerini yerine getirebilmek için gereken araç ve gereçleri hazırlar.
 • Yoksullara yardımda bulunur.
 • Muhtaç hastalara tedavi yardımı yapar; güçsüz ve fiziksel özürlülere noksan veya arızalı organlarının fonksiyonlarını tamamlayıcı, destekleyici veya rehabilite edici nitelikte araç temin etmeye çalışır.

TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma) Vakfı

 • Kaybolan geleceği kurtarmak, açlık ve yoksulluğu gidermek ve toplumsal barışı sağlamak için:
 • Erozyon, çoraklaşma, çölleşme, kirlilik, hatalı tarım teknikleri ve amaç dışı arazi kullanımını önlemek,
 • Doğal varlıkların tahribine yönelik ulusal ve uluslararası her türlü idari, siyasi ve ekonomik baskılara karşı mücadele etmek ve sorunlara çözüm önermek,
 • Doğal varlıkların korunmasına yönelik politikaların hükümetlerce üretilmesini, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, uygulanmasını ve uluslararası anlaşmalara uyulmasını sağlayacak bilinçli ve etkin kamuoyu oluşturmak,
 • Biyolojik çeşitlilik, toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunması, verimli kılınması ve sürdürülebilir yönetimini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.

Türk Eğitim Vakfı

1967 yılından bu yana hizmet veren vakıf, eğitime gönül vermiş aydın kişiler ve iş adamlarının katkılarıyla kurulmuştur.Vakfın amacı, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vermek, okul, öğrenci yurdu ve merkezleri açmak, eğitim ve öğretim alanında araştırmalar yapmak, milli eğitime destek olmaktır.

LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı)

LÖSEV’in ilk amacı, lösemili ve kan hastası çocukların eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmaktır.Vakfın diğer önemli amacı ise kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektir. LÖSEV, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde; lösemi hastalığını tanıtmayı, lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmayı ve toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Türk Kalp Vakfı

Bir grup hayırseverin 1975 yılında kalp sağlığını geliştirme düşüncesi ile kurduğu bir vakıftır. Vakıf, sağlık sigortasından mahrum olan insanlara ucuz veya ücretsiz kalp muayeneleri yapmaktadır.

Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Vakfın kuruluş nedeni, devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmaktır. Buradan yola çıkarak oluşturdukları donanımlı eğitim ortamlarına kendi isteği ile gelen 7-16 yaş grubu çocukları gönüllüleri ile eğitmektedirler.

Çocukları geleceğe hazırlar. Bağışçılarının katkılarıyla sürdürdüğü bu faaliyetler hakkında kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirir. Eğitim Gönüllüleri Vakfının misyonu şudur:

Çocuklarımızın; cumhuriyet temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, öz güven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı, düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak okul dışı eğitim programları oluşturmak ve uygulamaktır.

İlkyar (İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı)

Özellikle köy çocuklarına okuma heyecanı ve eğitimini daha ileri düzeyde sürdürme motivasyonu kazandırmak, eğitimlerine katkıda bulunmak ve bu faaliyetin her aşamasını, hiçbir politik kaygı taşımadan ve insanların eşit olduğu ilkesinden yola çıkarak uygulamak, Köylere kitap yardımı yapmak, Öğretmenler için programlar düzenlemek.

AKUT (Arama Kurtarma Derneği)

Başlangıçta temel hedefi dağ ve diğer doğa koşullarında doğru ve etkin arama ve kurtarma faaliyetleri düzenlemekti. 1997 yılı Ocak ayında deprem eğitimini, haziran ayında ise ilk sel eğitimini almaya başlayan AKUT, böylece talep edildiği takdirde doğal afetlerde de ilgili resmî kurumlara yardımcı olabilir hale geldi.

AKUT, gönüllü çalışanlarıyla yardıma ihtiyacı olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları sağlamak, kazazedenin temel ilk yardım desteğini sağlamak ve can kaybını en aza indirmeyi amaçlamıştır.

ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)

Ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için “kent, havza, bölge, ülke” ölçeğinde projeler geliştirmektedir.

DHKD (Doğal Hayatı Koruma Derneği)

DHKD’nin amacı Türkiye’nin olağanüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması, koruma altına alınmasıdır. DHKD bu koruma projeleri yürütmekte, ilgili yasaların uygulanabilmesi için lobi faaliyetleri sürdürmektedir. Kamuoyu, yerel ve merkezi yöneticiler ve şirketlerle iş birliği yapmaktadır.

Genel olarak sosyal örgütlere bunları örnek verebiliriz.

140 Comments

 1. ödevime yardımcı oldu çok güzel bir yer burası

  1. hasan beşeroğlu

   çok güzel bir sitedir bu

 2. bence gönüllü olarak sosyal örgütler hakkında güzel örnekler güzel bir bilgi ama kızılay hariç hepsi biraz kısa onlar biraz daha uzun bir bilgi olsaydı daha iyi olurdu bencebana göre hem o zaman çocuklar yetişkinler falan daha çok bilgi edinmiş ve daha çok bilgi öğrenmiş oluruz ve olurlar bana göre böyle benim fikrimde budur

 3. ödevimi çok ama çok yardımcı oldu yaanii süüppeeerrr
  bir site bu yüzden öğretmen bna 98 puan verdi

 4. keşke tev de olsa

 5. tuğa benim de ödevime yardımcı olundu

 6. doğa kolejindeyim yeni girdim çok yardımcı olddddduuu oolduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 7. bence çok ben kızılayı araştırıyorum

 8. kızılay çok uzundu kısa arıyorum diğrleri çok kısa ama ben hepsini birleştiricem saolun

  1. Bence güzel ama keşke alanları da yazsaymış.

 9. bence hepsi çok güzel ama biraz kısa ama olsun ödevimde çok yardım etti

 10. bence çok güzel bir site ödevime çok yardımcı oldu

 11. teşkkürler

 12. nur sıla şen

  Ödevime çok yardımcı oldu… teşekkürlerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr….

 13. çok teşekkür ederim bu siteyi yayınlayana ödevime harika bir şekilde yardımcı oldu ve sizin sayenizde 100 aldım:):)

 14. bu site çok güzel ödevime yardımcı oldu

 15. ödevime yardımcı oldu teşşekkür ederim bu siteyi hazırlayan herkeze…….

 16. selinnaz fatma

  çoooooooooook teşekkür ederim ödevimde yardım ettiğiniz için

 17. Ödevim için çok ama çok yardımcı oldu sonsuz teşekkürler!!!!!!!!!!!!!!!:D

 18. Çok sağolun -_-

 19. süper 100 aldım sınavdan

 20. En değerli varlığımız bilgidir.
  Onu değerli kılan ise paylaşmaktır.
  Sizlere teşekkür ederim.

 21. bence çok uzundu toparlayamadım . Öğretmenimden ceza alacaktım az daha neyseki başka site buldum

 22. bu site ödevime yardımcı oldum bu sayede 100 aldım

 23. bu site ödevime yardımcı oldu bu sayede 100 aldım teşekkürler

 24. kader taş 4.E sınıfı

  dersimde yardımcı oldun çok teşekür ederim senim sayende 100 aldım çok ama çok teşekkürler seni seviyorum hocakal

 25. 4 b öğrencisiyim sosyal ödevimde yardımcı oludu

 26. çok yardımcı oldu ödevimde kim yaptıysa çok ama çok teşekkür ediyorum

 27. çok sağolun ya ödevim çok yaradı

 28. ödevime yardımcı oldu tesekkürler

 29. Bence Çok Güzel.Herkes Bu siteyi kullansın.Bu siteyi tavsiye ediyorum!!! ^_^

 30. Uzun diyenleri haklı bulmuyorum.Bence bana göre tamdı.Yalan olmasın ama daha öğretmenime göstermedim ^_+ 🙂

  1. yaptın ama nıye öğretmenıne göstermedın berkay

 31. cok süper

 32. süper 100 aldım ama hoca dahauzun olsun dedi

 33. ben buraya bayıldım harika ,ödevimi yapmada çok yardımcı oldunuz umarım tam not alırım çok eminim
  size çok ve çok teşekür ediyorum.Ben biraz araştırmacıyımdır da sınıfta bana ayştaynın torunu
  diyorlar.Sakın bni ken

 34. arkadaşlar ben sınıf birincisi oldum ve bu devam ediyor.
  Sakın kendimi övdüğümü düşünmeyin ama en düşük notum 90 yalan atmıyorum bana güvenin.SİZİN SAYENİZDE bu zirveye bir adım daha yaklaştım.
  OLEYYY.

 35. ZEYNEP TOLGAY

  ÇOK GÜZEL VE EĞİTİCİ BİR SİTE ÖDEVİME YARDIMCI OLDU SAĞOLUN

 36. ben ÇEKÜL yaptım cok guzeldi

 37. TEGV NEDEN YOOKK
  BANA ASIL LAZIM OLAN O
  AMA YİNE DE ÖDEVİME YARDIMCI OLDU
  BİRAZ DAHA UZUN OLABİLİRLERDİ

 38. ÖDEVİMİ YAPTIM BU S;TE SAYESİNDE:

 39. 1. kıtasını yazdım ama güzel bir site

 40. çok güzel ödevime yardımcı oldu

 41. Çok Saolun ödevime yardımcı oldunuz

 42. elvan alkış

  bu site sosyal örgütler hakkında bılgi veriyo çok ama çok saolun ödevime yardım ettiniz

 43. çok güzel bence 🙂 😀

 44. Sağolun.sizin sayenizde sınava çok iyi çalıştım.4. fınıf öğrecisiyim.sosyal sınavından inş. 100 alırsam sayfayı arkadaşlarımada önereceğim.tekrar TEŞEKÜRLER

 45. çok işime yaradı

 46. tev zaten var ki Türk Eğitim Vakfı

 47. gökhan mestik

  çok iyiymiş ya!

 48. şaziye kılıç

  lütfen kısaltılmışlarını da yazın.:D

 49. bircan göktaş

  ödevime yardımcı oldu çok güzel bir yer burası ayrıca akut ve yeşilay da sosyal örgüttür…..

 50. müthiş sınavdan 100 aldım

 51. çok güzel çok yardım etti performans ödevime

 52. ödevime yardımcı oldu çok teşşekkür ederim …

 53. performans ödevimd 100 aldım tşk.

 54. çok güzel

 55. ödevime lazım cok güzel

 56. çok işime yaradı herkese teşekkürler 😀

 57. süperrrrrrrrrrrrrrr

 58. bencede çok güzel ben 1000 aldım

 59. çok güzel performansım için teşekkür ediyorum

 60. bence burasının adı performas yap olmalıydı
  çünkü her şey burada

 61. guzel yaa artık ödevimide yaptım herseyi biliyorum

 62. bence çok güzel bi site bizim öğretmenimizde burdan bize bunları yazdırmıştı

 63. Özlem Horozoğlu

  Sizin de dediğiniz gibi ödevime çok yardımcı oldu…Teşekkürler

 64. Çok sağolun süper bir şey. Performans ödevimden 100 almayı planıyorum. Çok çok teşekkürler

 65. sosyal performans ödevime yardımcı oldu çok teşekür ederim

 66. defne buse öztürker

  proje çok güzel geçti teşekkürler sayenizde 100 aldım

 67. cok güzel bir site insallah sınavıma yardımcı olur

 68. bence güzel bir site işalllah performans ödevimden düşük almam

 69. benim ödevlerime çok ama çok yardımcı oldu

 70. insanlar başka bir şey araştırken çok saçma bir bilgi veriliyo ama bu site çok güzel beni çok bilgilendirdi sözlü sınavımıda sadece ben 100 aldım

 71. bi kaçtane sosyal örgütlerden versene lüüütfen çünk bu gün yazılım var 5 almakistiyorum

 72. performans ödevime çok yardım etti valla çok teşşekürler 🙂

 73. bu site ödevime yardımcı oldu teşekkürler 🙂

 74. çok güzel performans ödevime çok yardımcı oldu

 75. Ödevime bu site yardımcı olduğu için çaok teşekkur edrm

 76. Çok Güzel Bir Site Ödevime Baya Bi Yardımcı oldu 😛

 77. Pek fazla kuruluş yok. Yani kısa.Ama bana yardımcı oldu.SAĞLUN

 78. bu site ve bu konu ödevime çok yardımcı oldu.size ne kadar teşekür etsem bilene çok azdır size çok teşekür ederim…

 79. performans ödevim için lazımdı.thanks

 80. sınavıma yardımcı oldu

 81. ya hiç işime yaramadı. son olarak bişey sorucam belediye sosyal bir örgütmü

 82. ßen kızılayı araştırıyordum.İstediğimi buldum ama ya kısaydı yada uzundu. Hem ben bu siteyi çok beğendim.Sayenizde performans ödevimden 100 aldım. Teşekkür ederim bu bilgiler için. :*
  Ne kadar bilirsen bil, anlatabildiklerin, karşındakinin anlayabileceği kadardır….

 83. çok yarımcı olduda bu sitenin bencetelevizyonlara çıkması lazımmm

 84. çok beğendim 🙂 🙁 😀 üzgün yüzü öylesine koydum demiş olayım…

 85. kanka bu site varya bu site hayatımı kurtardı .yazılıdan müthiş not aldım. bu siteyi yapana helal olsun dimi kankalar

 86. çok iyi bir site sınava çok iyi çaliştım.tşkkrlr

 87. çok beğendim ödevime kolaylık verdi

 88. Defne Kevser Şimşek

  Çok güzel olmuş.Çok teşekkür ederim.Türkçe ödevimde bana yardımcı oldunuz!..

  I’m very happy.I’m very thank you or thanks.

 89. Memduha Şükran OKUR

  Ben de Defne Kevser ŞİMŞEK’le aynı düşünceler içerisindeyim.Bana da Türkçe ödevimde yardımcı oldunuz!Lakin aynı düşünceler içerisindeyim derken de Defne Kevser ŞİMŞEK gibi İngilizce konuşmayı gerek görmüyorum.Eh,aynı düşünceler içerisinde olduğuma göre yorum yazmama da,atmama da gerek kalmamıştır sanırım.

 90. Didem Ceren YILDIZ

  Bu sitenin ne kadar yararı dokunduğunu ve bilgi verdiğini sözle mi anlatsam,yazıyla mı?Laflar dilime dolandı.En iyisi ben “Teşekkür ederim,Sağolun.” diyerek geçivereyim.

 91. Çok güzel teşekkür ederim ödevim için yaptım ve arkadaşlarım ve öğretmenim çok beyendi

 92. gerçektende ödevime çok yardımcı olduğunuz için size çok ve çok teşekkürler

 93. YAAAAA süper bir site ben diğier ödevlerimide burda araştırdım herkesede tavsiye ederim!!!!!!!!!!

 94. süper bunlar için kim açtıysa sağolson

 95. çok güzel bilgi verdi teşekkürler

 96. çok güzel ama bana biraz kısa geldi

 97. çok yardım oldu 5 aldım bu çok iyi bir site iyi ki kurulmuş

 98. öğretmen araştırma yapın dedi bende internete yazdım bu siteti açtım burdakileri defterime aktardım öğretmen aferin dedi ondan busiteyi çok sevdim ben 4 sınıf öğrencisi eren zeybek

 99. Ödevimi bunun sayesinde bitirebildim sonunda sağol

 100. ödevimi bunun sayesinde yaptım ama keşke 1 tane daha olsaydı 10 tane örnek vermemiz lazım ama yinede çook yardımcı oldu sağol

 101. sizce de güzel değil mi ?

 102. ÇOk TEŞEKKÜRLER SİZİN SAHESİNDE ÖĞRETMANİM SOSYEL DERSİMİN PUASNINI YÜKSELTTİ 86 İKEN 100 OLDU

 103. gerçekten çok güzel yarın sınavım var bana çok yardımcı olacak

 104. herkese tavsiye ederim

 105. ben kısalarını yazarım .Çünküyazı yazmaktan nefret ederim anladınız mı? beni

 106. süper ama daha çok sosyal örgüt koyula bilirdi yinede güzel 🙂

 107. size çok teşekkür derim . ödevlerime çook yardımcı oldu 🙂 😀

 108. harika bi site ödevime yardımcı oldu çok teşekkürler

 109. Çok güzel bir site

 110. deprem ile ilgili dah çok olsa

 111. lösev devlete bağlı mıdır bilen cevap versin lütfen

 112. Oğuzhan Öz

  Çok Teşekkür Ederim Siteniz Sayesinde Sınıfın 1.si Seçildim. 🙂

 113. TEŞEKKÜRLER öDeViMdE YaRdIMcI OlDuNuZ. 🙂

 114. ödevimi yapamıyodum çok yardımcı oldu sağolun gerçekten 😀

 115. Çok sağolun abi çok iyi yaaaaaa

 116. Çok güzel bir site ck güzel bilgiler var saolun

 117. çok güzelde çok azz

 118. çok güzel ama azbiraz daha olmalı

 119. siteniz süper değil ama idare eder

 120. çok ihtiyacım vrdı

 121. çoooooooooook teşekkür ederim ödevimde yardım ettiğiniz için

 122. bence değil nesnel olarak çok güzel

 123. genelde hep forumları seçerdim.Ama bu sefer öyle olmadı
  Beni burası çok şaşırtı
  herkese tafsiyem forum,şaka,şaka iki sitede…

  harikasınız

  damla
  nur

  aslan

 124. ödevime hiç yardımcı olmadı

 125. Gerçekten ödevime çok yardımcı oldu ve pıroje ödevimede yardımcı oldu karnemede 5 geçti hemde bütün derslerde yardımcı oldu bana gerçekten kim bu siteyi kurduysa ona çok teşekkür ederim SEVGİLERLE =Kaan

 126. çok güzel her aladığımdan yardım eder sosyal bigiler için eline sağlık

 127. süper bu sınafdan yüz aldım

 128. teşekür ederim. Performans ödevime yrd oldunuz

 129. Valla işime çok yaradı saolun :))

 130. Çok iyi,çok iyi,çok çok daha iyi,MÜKEMMEL.

 131. ÖDEVİMDEN 100 ALDIM. HERKESE TAVSİYE EDERİM.

 132. Ben (SOSYAL ÖRGÜTLERİ) araştırıyordum. TAM istediğim gibi çıktı. (THANK YOU VERY MUCH)

 133. (THANK YOU)

 134. abi çooook güzel çok fazla var hoca 5 tane yap dedi ben yağcılık olsun diye 10 tane yaptım.

 135. gizemli cocuk

  Cok isime yaradi hic bir sitede bole yazmiyodu Tsekurler:)))

 136. Vallaa ödevime çok yardım etti.

 137. ödevime yardımcı oldu

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir