Sosyal Örgütler

Mayıs 11, 2011 136 Comments »

Sosyal Örgüt Nedir, Sosyal Örgütler Nelerdir, Çevremizdeki Sosyal Örgütler Hakkında Bilgiler

Hepimiz bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Toplu yaşamanın bir sonucu olarak ihtiyaçlar ve bazı sorunlar yaşanabilir. ihtiyaç ve sorunların ortaya çıkmasının nedenlerinden bazıları toplumların ekonomik, kültürel, sosyal yapılarıdır. Sosyal problemlerden bazıları şunlardır:

 •  İşsizlik
 • Yaşlı, kimsesiz, bakıma muhtaç insanlar
 • Okuryazar oranının düşüklüğü
 • Doğal çevrenin yok olması ve çevre kirliliği
 • Bakıma muhtaç ya da kimsesiz çocuklar
 • Doğal afetlerden sonra yardıma ihtiyacı olan insanlar

Sosyal problemlerin çözümlenmesinde devlet bazı resmî kurumları görevlendirmiştir. Kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla devlet tarafından kurulan kurumlara resmî kurum denir. Resmî kurumların giderleri devlet tarafından karşılanır. Bu kurumların yetkileri ve güçleri de yasa ile belirlenmektedir.

Resmî kurumların yanı sıra sosyal örgütler de sosyal problemleri çözmeye yönelik çalışmalar yaparlar. Sosyal örgüt, toplumla ilgili amaç ya da işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların, kişilerin oluşturduğu birliktir. Sosyal örgütlerde gönüllülük esastır ve gelirleri vatandaşların bağışlarından oluşur.

Sosyal örgüt ve kurumlar toplum için çalışırlar. Farklı alanlarda hizmet ederler. Bazıları eğitim, bazıları çevre konularında çalışmalar yaparlar. Sosyal örgütlerden birkaçının çalışma alanlarını, amaçlarını inceleyelim:

Türkiye Kızılay Derneği

Savaş alanlarında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayırım gözetmeden yardım etme arzusundan doğan Kızılay, taraf olduğumuz bütün savaşlarda bu doğrultuda çok başarılı hizmetler vermiştir. Cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanlarında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik’in, dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş; Türk olsun, düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiştir. Ülkemizde, sağlık ve sosyal yardım alanlarında birçok hizmete öncülük etmiş ve uluslararası insancıl yardım faaliyetlerine de katılmıştır.

Kızılay etkin bir şekilde katıldığı Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizin içinde bulunduğu pek çok sorunun çözümü için bütün imkânlarını seferber etmişti.

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, art arda girdiği savaşlardan yorgun düşmüş ulusumuz, açlık, kuraklık ve salgın hastalıklarla karşı karşıyaydı. Kızılay bir yandan bu sorunlarla uğraşırken, diğer yandan da esir ve göçmenlerin giyecek, yiyecek, barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamış, imkânları oranında da meydana gelen afetlerin yaralarını sarmaya çalışmıştır.

Mevcut sorunların yanı sıra hızla gelişen ve değişen toplumumuzda, doğal olarak yeni istek ve ihtiyaçlar da belirlemeye başlamıştı. Kızılay bu gelişmelerin gerisinde kalmamış, sağlık ve sosyal alanlardaki sorunların çözümü doğrultusunda amaçların ufkunu ve faaliyet alanlarını sürekli genişletmiştir.

Kızılayının zamanla yöneldiği faaliyet ve hizmet alanları şunlardır:

 • Afete Hazırlık ve Müdahale
 • Savaş durumunda
 • Doğal afetlerde
 • Olağan dönemlerde
 • Nakdi ve ayni yardım hizmetleri
 • Sağlık ve Sosyal Yardım Hizmetleri
 • Tıp merkezleri
 • Psiko-Sosyal destek hizmetleri
 • ilk yardım kursları
 • Gençlik ve Gönüllülük hizmetleri
 • Gençlik kampları
 • Burslar
 • Yurtlar
 • Gönüllülük hizmetleri
 • Kan Hizmetleri
 • Uluslararası ilişkiler

Kızılayın amacı;

 • Savaşta felakete uğrayanları koruyan, 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin taraf bulunduğu uluslararası anlaşmaların kendisine yüklediği hizmetleri görmek, bunların yerine getirilmesine yardımcı olmak,
 • Barışta yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen her türlü afet ve felaketlere karşı tüzük dahilinde üzerine düşen hizmetleri yerine getirmek,
 • İnsaniyetçi hukuk ilkelerine bağlı kalmak, sağlık ve sosyal dayanışmayı desteklemek, sosyal refahın geliştirilmesine yardımcı olmak,
 • Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ve bu federasyona dahil ulusal kuruluşlarla amaç ve iş birliği yapmaktır.

Kızılayın Görevleri

 • Kızılay, savaşta ve barışta amacının gerektirdiği hizmetlerle kanunların yüklediği görevleri yapar.
 • Savaşta veya hükümetin ilan ettiği olağanüstü hâllerde; Kızılay, hükümetin gösterdiği lüzum ve ihtiyaca göre cephede ve cephe gerisinde Türk Milleti ve Silahlı Kuvvetlerine amacına uygun yardımlarda bulunur.
 • Savaş görevlerini yerine getirecek araç ve gereçlerle ilaçları sürekli kontrol altında bulundurur, bozulma ve eksilmeye mahal bırakmadan gerekenleri elden çıkarır, yerine tazelerini, yenilerini koymak suretiyle stok seviyesini korumaya çalışır.
 • Silahlı Kuvvetlerde görülecek bulaşıcı hastalıklara karşı açılacak mücadeleye katılır.
 • Tehlikeli bölgelerde bulunan çocukların ve korunmaları gerekenlerin hükümetin göstereceği yerlere taşınmalarına ve yerleştirmelerine yardım eder.
 • Hükümetin isteği üzerine göstereceği yerlerde hastaneler açar.
 • Hemşireler, gönüllü hemşireler ve hasta bakıcılar, ilk yardım ve acil bakım, laboratuvar, radyoloji ve gereksinim duyulacak diğer branşlarda sağlık meslek elemanı yetiştirir. Dispanserler, sağlık merkezleri ve hastaneler, amaçlarına uygun eğitim öğretim merkez ve kurumları, rehabilitasyon merkezleri açar ve yönetir.
 • Kan yardımı ile kan türevlerini sağlayacak teşkilatı kurar, yönetir ve teşkilatın yurt düzeyinde gelişmesi için gereken önlemleri alır.
 • Salgın hastalıklara, halk sağlığını ilgilendiren benzer afetlere ve çocuk ölümlerine karşı mücadeleye katılır ve yardım eder.
 • Barışta ve savaşta görevlerini yerine getirebilmek için gereken araç ve gereçleri hazırlar.
 • Yoksullara yardımda bulunur.
 • Muhtaç hastalara tedavi yardımı yapar; güçsüz ve fiziksel özürlülere noksan veya arızalı organlarının fonksiyonlarını tamamlayıcı, destekleyici veya rehabilite edici nitelikte araç temin etmeye çalışır.

TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma) Vakfı

 • Kaybolan geleceği kurtarmak, açlık ve yoksulluğu gidererek “J” ‘PHJ^ ^ topraktan gelen toplumsal barışı sağlamak için:
 • Erozyon, çoraklaşma, çölleşme, kirlilik, hatalı tarım teknikleri ve amaç dışı arazi kullanımını önlemek,
 • Doğal varlıkların tahribine yönelik ulusal ve uluslararası her türlü idari, siyasi ve ekonomik baskılara karşı mücadele etmek ve sorunlara çözüm önermek,
 • Doğal varlıkların korunmasına yönelik politikaların hükümetlerce üretilmesini, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, uygulanmasını ve uluslararası anlaşmalara uyulmasını sağlayacak bilinçli ve etkin kamuoyu oluşturmak,
 • Biyolojik çeşitlilik, toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunması, verimli kılınması ve sürdürülebilir yönetimini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.

Türk Eğitim Vakfı

1967 yılından bu yana hizmet veren vakıf, eğitime gönül vermiş aydın kişiler ve iş adamlarının katkılarıyla kurulmuştur.Vakfın amacı, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vermek, okul, öğrenci yurdu ve merkezleri açmak, eğitim ve öğretim alanında araştırmalar yapmak, millî eğitime destek olmaktır.

LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı)

LÖSEV’in ilk amacı, lösemili ve kan hastası çocukların eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmaktır.Vakfın diğer önemli amacı ise kan hastalıkları konusunda ulusal düzeydetedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektir. LÖSEV, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde; lösemi hastalığını tanıtmayı, lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmayı ve toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Türk Kalp Vakfı

Bir grup hayırseverin 1975 yılında kalp sağlığını geliştirme düşüncesi ile kurduğu bir vakıftır. Vakıf, sağlık sigortasından mahrum olan insanlara ucuz veya ücretsiz kalp muayeneleri yapmaktadır.

Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Vakfın kuruluş nedeni, devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda ^| bulunmaktır. Buradan yola çıkarak oluşturdukları donanımlı eğitim ortamlarına kendi isteği ile gelen 7-16 yaş grubu çocukları gönüllüleri ile eğitmektedirler.

Çocukları geleceğe hazırlar. Bağışçılarının katkılarıyla sürdürdüğü bu faaliyetler hakkında kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirir. Eğitim Gönüllüleri Vakfının misyonu şudur:

Çocuklarımızın; cumhuriyet temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, öz güven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı, düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak okul dışı eğitim programları oluşturmak ve uygulamaktır.

İlkyar (İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı)

Özellikle köy çocuklarına okuma heyecanı ve eğitimini daha ileri düzeyde sürdürme motivasyonu kazandırmak, eğitimlerine katkıda bulunmak ve bu faaliyetin her aşamasını, hiçbir politik kaygı taşımadan ve insanların eşit olduğu ilkesinden yola çıkarak uygulamak, Köylere kitap yardımı yapmak, Öğretmenler için programlar düzenlemek.

AKUT (Arama Kurturma Derneği)

Başlangıçta temel hedefi dağ ve diğer doğa koşullarında doğru ve etkin arama ve kurtarma faaliyetleri düzenlemekti. 1997 yılı Ocak ayında deprem eğitimini, haziran ayında ise ilk sel eğitimini almaya başlayan AKUT, böylece talep edildiği takdirde doğal afetlerde de ilgili resmî kurumlara yardımcı olabilir hâle geldi.

AKUT, gönüllü çalışanlarıyla yardıma ihtiyacı olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları sağlamak, kazazedenin temel ilk yardım desteğini sağlamak ve can kaybını en aza indirmeyi amaçlamıştır.

ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)

Ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için “kent, havza, bölge, ülke” ölçeğinde projeler geliştirmektedir.

DHKD (Doğal Hayatı Koruma Derneği)

DHKD’nin amacı Türkiye’nin olağanüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması, koruma altına alınmasıdır. DHKD bu koruma projeleri yürütmekte, ilgili yasaların uygulanabilmesi için lobi faaliyetleri sürdürmektedir. Kamuoyu, yerel ve merkezî yöneticiler ve şirketlerle iş birliği yapmaktadır.

Genel olarak sosyal örgütlere bunları örnek verebiliriz.

Benzer Yazılar

136 Comments

 1. tuğba 28 Şubat 2012 at 16:51 - Reply

  ödevime yardımcı oldu çok güzel bir yer burası

  • hasan beşeroğlu 07 Nisan 2013 at 16:26 - Reply

   çok güzel bir sitedir bu

 2. elif 28 Şubat 2012 at 17:14 - Reply

  bence gönüllü olarak sosyal örgütler hakkında güzel örnekler güzel bir bilgi ama kızılay hariç hepsi biraz kısa onlar biraz daha uzun bir bilgi olsaydı daha iyi olurdu bencebana göre hem o zaman çocuklar yetişkinler falan daha çok bilgi edinmiş ve daha çok bilgi öğrenmiş oluruz ve olurlar bana göre böyle benim fikrimde budur

 3. hulya 29 Şubat 2012 at 17:14 - Reply

  ödevimi çok ama çok yardımcı oldu yaanii süüppeeerrr
  bir site bu yüzden öğretmen bna 98 puan verdi

 4. türkiye 01 Mart 2012 at 15:54 - Reply

  keşke tev de olsa

 5. sena 01 Mart 2012 at 17:44 - Reply

  tuğa benim de ödevime yardımcı olundu

 6. harun 01 Mart 2012 at 19:42 - Reply

  doğa kolejindeyim yeni girdim çok yardımcı olddddduuu oolduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 7. furkan 04 Mart 2012 at 08:26 - Reply

  bence çok ben kızılayı araştırıyorum

 8. ali 04 Mart 2012 at 13:14 - Reply

  kızılay çok uzundu kısa arıyorum diğrleri çok kısa ama ben hepsini birleştiricem saolun

 9. elif 04 Mart 2012 at 17:34 - Reply

  bence hepsi çok güzel ama biraz kısa ama olsun ödevimde çok yardım etti

 10. beyza 05 Mart 2012 at 19:13 - Reply

  bence çok güzel bir site ödevime çok yardımcı oldu

 11. beyza 05 Mart 2012 at 20:37 - Reply

  teşkkürler

 12. nur sıla şen 09 Mart 2012 at 18:07 - Reply

  Ödevime çok yardımcı oldu… teşekkürlerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr….

 13. nur sinem 13 Mart 2012 at 13:12 - Reply

  çok teşekkür ederim bu siteyi yayınlayana ödevime harika bir şekilde yardımcı oldu ve sizin sayenizde 100 aldım:):)

 14. pelin 14 Mart 2012 at 05:58 - Reply

  bu site çok güzel ödevime yardımcı oldu

 15. melis 14 Mart 2012 at 17:55 - Reply

  ödevime yardımcı oldu teşşekkür ederim bu siteyi hazırlayan herkeze…….

 16. selinnaz fatma 14 Mart 2012 at 19:26 - Reply

  çoooooooooook teşekkür ederim ödevimde yardım ettiğiniz için

 17. sude 14 Mart 2012 at 20:41 - Reply

  Ödevim için çok ama çok yardımcı oldu sonsuz teşekkürler!!!!!!!!!!!!!!!:D

 18. poyraz 14 Mart 2012 at 20:42 - Reply

  Çok sağolun -_-

 19. irem 15 Mart 2012 at 16:41 - Reply

  süper 100 aldım sınavdan

 20. erhan 15 Mart 2012 at 20:25 - Reply

  En değerli varlığımız bilgidir.
  Onu değerli kılan ise paylaşmaktır.
  Sizlere teşekkür ederim.

 21. irem 17 Mart 2012 at 07:51 - Reply

  bence çok uzundu toparlayamadım . Öğretmenimden ceza alacaktım az daha neyseki başka site buldum

 22. ecem 18 Mart 2012 at 18:39 - Reply

  bu site ödevime yardımcı oldum bu sayede 100 aldım

 23. ecem 18 Mart 2012 at 18:40 - Reply

  bu site ödevime yardımcı oldu bu sayede 100 aldım teşekkürler

 24. kader taş 4.E sınıfı 19 Mart 2012 at 17:38 - Reply

  dersimde yardımcı oldun çok teşekür ederim senim sayende 100 aldım çok ama çok teşekkürler seni seviyorum hocakal

 25. cfx 19 Mart 2012 at 19:41 - Reply

  4 b öğrencisiyim sosyal ödevimde yardımcı oludu

 26. qwertyuı 20 Mart 2012 at 16:59 - Reply

  çok yardımcı oldu ödevimde kim yaptıysa çok ama çok teşekkür ediyorum

 27. beyza 20 Mart 2012 at 20:06 - Reply

  çok sağolun ya ödevim çok yaradı

 28. 5252 21 Mart 2012 at 14:33 - Reply

  ödevime yardımcı oldu tesekkürler

 29. berkay 22 Mart 2012 at 07:59 - Reply

  Bence Çok Güzel.Herkes Bu siteyi kullansın.Bu siteyi tavsiye ediyorum!!! ^_^

 30. berkay 22 Mart 2012 at 08:01 - Reply

  Uzun diyenleri haklı bulmuyorum.Bence bana göre tamdı.Yalan olmasın ama daha öğretmenime göstermedim ^_+ :)

 31. alatlı 22 Mart 2012 at 13:28 - Reply

  cok süper

 32. ihsan 23 Mart 2012 at 19:52 - Reply

  süper 100 aldım ama hoca dahauzun olsun dedi

 33. olıvıa 24 Mart 2012 at 15:30 - Reply

  ben buraya bayıldım harika ,ödevimi yapmada çok yardımcı oldunuz umarım tam not alırım çok eminim
  size çok ve çok teşekür ediyorum.Ben biraz araştırmacıyımdır da sınıfta bana ayştaynın torunu
  diyorlar.Sakın bni ken

 34. olıvıa 24 Mart 2012 at 16:03 - Reply

  arkadaşlar ben sınıf birincisi oldum ve bu devam ediyor.
  Sakın kendimi övdüğümü düşünmeyin ama en düşük notum 90 yalan atmıyorum bana güvenin.SİZİN SAYENİZDE bu zirveye bir adım daha yaklaştım.
  OLEYYY.

 35. ZEYNEP TOLGAY 25 Mart 2012 at 10:15 - Reply

  ÇOK GÜZEL VE EĞİTİCİ BİR SİTE ÖDEVİME YARDIMCI OLDU SAĞOLUN

 36. FURKAN 25 Mart 2012 at 19:11 - Reply

  ben ÇEKÜL yaptım cok guzeldi

 37. SELİM HAN 26 Mart 2012 at 15:35 - Reply

  TEGV NEDEN YOOKK
  BANA ASIL LAZIM OLAN O
  AMA YİNE DE ÖDEVİME YARDIMCI OLDU
  BİRAZ DAHA UZUN OLABİLİRLERDİ

 38. Bilal 27 Mart 2012 at 06:01 - Reply

  ÖDEVİMİ YAPTIM BU S;TE SAYESİNDE:

 39. berfin 27 Mart 2012 at 08:12 - Reply

  1. kıtasını yazdım ama güzel bir site

 40. ayberk 27 Mart 2012 at 08:33 - Reply

  çok güzel ödevime yardımcı oldu

 41. muratcan 27 Mart 2012 at 14:55 - Reply

  Çok Saolun ödevime yardımcı oldunuz

 42. elvan alkış 27 Mart 2012 at 16:51 - Reply

  bu site sosyal örgütler hakkında bılgi veriyo çok ama çok saolun ödevime yardım ettiniz

 43. sena 27 Mart 2012 at 17:50 - Reply

  çok güzel bence :) 😀

 44. N.KAYA 28 Mart 2012 at 06:13 - Reply

  Sağolun.sizin sayenizde sınava çok iyi çalıştım.4. fınıf öğrecisiyim.sosyal sınavından inş. 100 alırsam sayfayı arkadaşlarımada önereceğim.tekrar TEŞEKÜRLER

 45. emre 28 Mart 2012 at 15:02 - Reply

  çok işime yaradı

 46. emre 28 Mart 2012 at 15:13 - Reply

  tev zaten var ki Türk Eğitim Vakfı

 47. gökhan mestik 28 Mart 2012 at 18:09 - Reply

  çok iyiymiş ya!

 48. şaziye kılıç 28 Mart 2012 at 18:09 - Reply

  lütfen kısaltılmışlarını da yazın.:D

 49. bircan göktaş 28 Mart 2012 at 20:17 - Reply

  ödevime yardımcı oldu çok güzel bir yer burası ayrıca akut ve yeşilay da sosyal örgüttür…..

 50. irem 29 Mart 2012 at 14:47 - Reply

  müthiş sınavdan 100 aldım

 51. aslı 29 Mart 2012 at 14:57 - Reply

  çok güzel çok yardım etti performans ödevime

 52. berke 29 Mart 2012 at 14:58 - Reply

  ödevime yardımcı oldu çok teşşekkür ederim …

 53. metehan 29 Mart 2012 at 16:52 - Reply

  performans ödevimd 100 aldım tşk.

 54. nazım ege 29 Mart 2012 at 16:59 - Reply

  çok güzel

 55. hilal 30 Mart 2012 at 09:34 - Reply

  ödevime lazım cok güzel

 56. kemal 30 Mart 2012 at 15:15 - Reply

  çok işime yaradı herkese teşekkürler 😀

 57. elif 30 Mart 2012 at 18:08 - Reply

  süperrrrrrrrrrrrrrr

 58. esra 30 Mart 2012 at 18:47 - Reply

  bencede çok güzel ben 1000 aldım

 59. furkan 01 Nisan 2012 at 07:21 - Reply

  çok güzel performansım için teşekkür ediyorum

 60. inanç 02 Nisan 2012 at 17:38 - Reply

  bence burasının adı performas yap olmalıydı
  çünkü her şey burada

 61. ecem 03 Nisan 2012 at 06:15 - Reply

  guzel yaa artık ödevimide yaptım herseyi biliyorum

 62. havva 04 Nisan 2012 at 13:36 - Reply

  bence çok güzel bi site bizim öğretmenimizde burdan bize bunları yazdırmıştı

 63. Özlem Horozoğlu 05 Nisan 2012 at 06:24 - Reply

  Sizin de dediğiniz gibi ödevime çok yardımcı oldu…Teşekkürler

 64. Elif 08 Nisan 2012 at 11:18 - Reply

  Çok sağolun süper bir şey. Performans ödevimden 100 almayı planıyorum. Çok çok teşekkürler

 65. dilara 09 Nisan 2012 at 17:02 - Reply

  sosyal performans ödevime yardımcı oldu çok teşekür ederim

 66. defne buse öztürker 13 Nisan 2012 at 07:59 - Reply

  proje çok güzel geçti teşekkürler sayenizde 100 aldım

 67. emir kaan 13 Nisan 2012 at 08:15 - Reply

  cok güzel bir site insallah sınavıma yardımcı olur

 68. elif 14 Nisan 2012 at 07:48 - Reply

  bence güzel bir site işalllah performans ödevimden düşük almam

 69. ilker 15 Nisan 2012 at 08:14 - Reply

  benim ödevlerime çok ama çok yardımcı oldu

 70. melek 16 Nisan 2012 at 17:44 - Reply

  insanlar başka bir şey araştırken çok saçma bir bilgi veriliyo ama bu site çok güzel beni çok bilgilendirdi sözlü sınavımıda sadece ben 100 aldım

 71. nazlı 19 Nisan 2012 at 06:23 - Reply

  bi kaçtane sosyal örgütlerden versene lüüütfen çünk bu gün yazılım var 5 almakistiyorum

 72. onur 19 Nisan 2012 at 12:39 - Reply

  performans ödevime çok yardım etti valla çok teşşekürler :)

 73. utku 19 Nisan 2012 at 18:56 - Reply

  bu site ödevime yardımcı oldu teşekkürler :)

 74. gülnida 26 Nisan 2012 at 15:30 - Reply

  çok güzel performans ödevime çok yardımcı oldu

 75. Caner=KiNqOO 30 Nisan 2012 at 06:47 - Reply

  Ödevime bu site yardımcı olduğu için çaok teşekkur edrm

 76. yaren 30 Nisan 2012 at 08:19 - Reply

  Çok Güzel Bir Site Ödevime Baya Bi Yardımcı oldu 😛

 77. melih can 02 Mayıs 2012 at 13:30 - Reply

  Pek fazla kuruluş yok. Yani kısa.Ama bana yardımcı oldu.SAĞLUN

 78. derya tiryaki 07 Mayıs 2012 at 14:16 - Reply

  bu site ve bu konu ödevime çok yardımcı oldu.size ne kadar teşekür etsem bilene çok azdır size çok teşekür ederim…

 79. ancelll 08 Mayıs 2012 at 15:22 - Reply

  performans ödevim için lazımdı.thanks

 80. isminaz 08 Mayıs 2012 at 16:52 - Reply

  sınavıma yardımcı oldu

 81. lokman 08 Mayıs 2012 at 17:05 - Reply

  ya hiç işime yaramadı. son olarak bişey sorucam belediye sosyal bir örgütmü

 82. alara 09 Mayıs 2012 at 16:00 - Reply

  ßen kızılayı araştırıyordum.İstediğimi buldum ama ya kısaydı yada uzundu. Hem ben bu siteyi çok beğendim.Sayenizde performans ödevimden 100 aldım. Teşekkür ederim bu bilgiler için. :*
  Ne kadar bilirsen bil, anlatabildiklerin, karşındakinin anlayabileceği kadardır….

 83. iremsumm 17 Mayıs 2012 at 20:05 - Reply

  çok yarımcı olduda bu sitenin bencetelevizyonlara çıkması lazımmm

 84. sevim 20 Mayıs 2012 at 11:04 - Reply

  çok beğendim :) :( 😀 üzgün yüzü öylesine koydum demiş olayım…

 85. ömer faruk 23 Mayıs 2012 at 10:05 - Reply

  kanka bu site varya bu site hayatımı kurtardı .yazılıdan müthiş not aldım. bu siteyi yapana helal olsun dimi kankalar

 86. ecenaz 4E 31 Mayıs 2012 at 15:41 - Reply

  çok iyi bir site sınava çok iyi çaliştım.tşkkrlr

 87. ahmet 22 Aralık 2012 at 15:11 - Reply

  çok beğendim ödevime kolaylık verdi

 88. Defne Kevser Şimşek 07 Ocak 2013 at 19:26 - Reply

  Çok güzel olmuş.Çok teşekkür ederim.Türkçe ödevimde bana yardımcı oldunuz!..

  I’m very happy.I’m very thank you or thanks.

 89. Memduha Şükran OKUR 09 Ocak 2013 at 17:40 - Reply

  Ben de Defne Kevser ŞİMŞEK’le aynı düşünceler içerisindeyim.Bana da Türkçe ödevimde yardımcı oldunuz!Lakin aynı düşünceler içerisindeyim derken de Defne Kevser ŞİMŞEK gibi İngilizce konuşmayı gerek görmüyorum.Eh,aynı düşünceler içerisinde olduğuma göre yorum yazmama da,atmama da gerek kalmamıştır sanırım.

 90. Didem Ceren YILDIZ 09 Ocak 2013 at 17:44 - Reply

  Bu sitenin ne kadar yararı dokunduğunu ve bilgi verdiğini sözle mi anlatsam,yazıyla mı?Laflar dilime dolandı.En iyisi ben “Teşekkür ederim,Sağolun.” diyerek geçivereyim.

 91. ebrar 05 Mart 2013 at 14:17 - Reply

  Çok güzel teşekkür ederim ödevim için yaptım ve arkadaşlarım ve öğretmenim çok beyendi

 92. duygu 07 Mart 2013 at 18:46 - Reply

  gerçektende ödevime çok yardımcı olduğunuz için size çok ve çok teşekkürler

 93. Elif 13 Mart 2013 at 14:55 - Reply

  YAAAAA süper bir site ben diğier ödevlerimide burda araştırdım herkesede tavsiye ederim!!!!!!!!!!

 94. okan 13 Mart 2013 at 16:54 - Reply

  süper bunlar için kim açtıysa sağolson

 95. ilayda 18 Mart 2013 at 14:24 - Reply

  çok güzel bilgi verdi teşekkürler

 96. ilayda 18 Mart 2013 at 14:25 - Reply

  çok güzel ama bana biraz kısa geldi

 97. ilayda 19 Mart 2013 at 13:20 - Reply

  çok yardım oldu 5 aldım bu çok iyi bir site iyi ki kurulmuş

 98. eren 21 Mart 2013 at 18:16 - Reply

  öğretmen araştırma yapın dedi bende internete yazdım bu siteti açtım burdakileri defterime aktardım öğretmen aferin dedi ondan busiteyi çok sevdim ben 4 sınıf öğrencisi eren zeybek

 99. Duygu 23 Mart 2013 at 08:59 - Reply

  Ödevimi bunun sayesinde bitirebildim sonunda sağol

 100. nurgül 25 Mart 2013 at 11:18 - Reply

  ödevimi bunun sayesinde yaptım ama keşke 1 tane daha olsaydı 10 tane örnek vermemiz lazım ama yinede çook yardımcı oldu sağol

 101. zehra 27 Mart 2013 at 06:43 - Reply

  sizce de güzel değil mi ?

 102. AZRA 27 Mart 2013 at 09:27 - Reply

  ÇOk TEŞEKKÜRLER SİZİN SAHESİNDE ÖĞRETMANİM SOSYEL DERSİMİN PUASNINI YÜKSELTTİ 86 İKEN 100 OLDU

 103. ceyda 28 Mart 2013 at 15:46 - Reply

  gerçekten çok güzel yarın sınavım var bana çok yardımcı olacak

 104. deniz 28 Mart 2013 at 17:37 - Reply

  herkese tavsiye ederim

 105. simara sgdg 01 Nisan 2013 at 15:32 - Reply

  ben kısalarını yazarım .Çünküyazı yazmaktan nefret ederim anladınız mı? beni

 106. şeymanur 03 Nisan 2013 at 06:10 - Reply

  süper ama daha çok sosyal örgüt koyula bilirdi yinede güzel :)

 107. kayra 25 Nisan 2013 at 16:59 - Reply

  size çok teşekkür derim . ödevlerime çook yardımcı oldu :) 😀

 108. aleyna 30 Nisan 2013 at 16:03 - Reply

  harika bi site ödevime yardımcı oldu çok teşekkürler

 109. Gülhan 26 Ekim 2013 at 06:08 - Reply

  Çok güzel bir site

 110. mehmet 14 Aralık 2013 at 15:00 - Reply

  deprem ile ilgili dah çok olsa

 111. deniz 18 Şubat 2014 at 16:24 - Reply

  lösev devlete bağlı mıdır bilen cevap versin lütfen

 112. Oğuzhan Öz 17 Mart 2014 at 11:10 - Reply

  Çok Teşekkür Ederim Siteniz Sayesinde Sınıfın 1.si Seçildim. :)

 113. rumeysa 17 Mart 2014 at 18:03 - Reply

  TEŞEKKÜRLER öDeViMdE YaRdIMcI OlDuNuZ. :)

 114. Bilgehan 17 Mart 2014 at 19:50 - Reply

  ödevimi yapamıyodum çok yardımcı oldu sağolun gerçekten 😀

 115. emre 19 Mart 2014 at 15:55 - Reply

  Çok sağolun abi çok iyi yaaaaaa

 116. beyza 19 Mart 2014 at 18:57 - Reply

  Çok güzel bir site ck güzel bilgiler var saolun

 117. ERAY 22 Mart 2014 at 11:27 - Reply

  çok güzelde çok azz

 118. emray 24 Mart 2014 at 19:06 - Reply

  çok güzel ama azbiraz daha olmalı

 119. alper 25 Mart 2014 at 16:36 - Reply

  siteniz süper değil ama idare eder

 120. azra 25 Mart 2014 at 21:34 - Reply

  çok ihtiyacım vrdı

 121. arif çoban 27 Mart 2014 at 18:08 - Reply

  çoooooooooook teşekkür ederim ödevimde yardım ettiğiniz için

 122. havva sude 31 Mart 2014 at 16:48 - Reply

  bence değil nesnel olarak çok güzel

 123. damla 01 Nisan 2014 at 14:57 - Reply

  genelde hep forumları seçerdim.Ama bu sefer öyle olmadı
  Beni burası çok şaşırtı
  herkese tafsiyem forum,şaka,şaka iki sitede…

  harikasınız

  damla
  nur

  aslan

 124. elif 03 Nisan 2014 at 18:29 - Reply

  ödevime hiç yardımcı olmadı

 125. Kaan 28 Nisan 2014 at 09:03 - Reply

  Gerçekten ödevime çok yardımcı oldu ve pıroje ödevimede yardımcı oldu karnemede 5 geçti hemde bütün derslerde yardımcı oldu bana gerçekten kim bu siteyi kurduysa ona çok teşekkür ederim SEVGİLERLE =Kaan

 126. doruk 03 Mayıs 2014 at 16:52 - Reply

  çok güzel her aladığımdan yardım eder sosyal bigiler için eline sağlık

 127. ilayda 05 Mayıs 2014 at 13:16 - Reply

  süper bu sınafdan yüz aldım

 128. kamil 21 Mayıs 2014 at 07:16 - Reply

  teşekür ederim. Performans ödevime yrd oldunuz

 129. rümeysa 22 Mart 2015 at 14:02 - Reply

  Valla işime çok yaradı saolun :))

 130. cimbom bom 22 Mart 2015 at 16:36 - Reply

  Çok iyi,çok iyi,çok çok daha iyi,MÜKEMMEL.

 131. cimbom bom 22 Mart 2015 at 16:39 - Reply

  ÖDEVİMDEN 100 ALDIM. HERKESE TAVSİYE EDERİM.

 132. AZİZCAN 22 Mart 2015 at 16:55 - Reply

  Ben (SOSYAL ÖRGÜTLERİ) araştırıyordum. TAM istediğim gibi çıktı. (THANK YOU VERY MUCH)

 133. Adı Güzel 22 Mart 2015 at 16:58 - Reply

  (THANK YOU)

 134. NİSA 22 Mart 2015 at 17:12 - Reply

  abi çooook güzel çok fazla var hoca 5 tane yap dedi ben yağcılık olsun diye 10 tane yaptım.

 135. gizemli cocuk 24 Mart 2015 at 13:55 - Reply

  Cok isime yaradi hic bir sitede bole yazmiyodu Tsekurler:)))

Lütfen Yorumlarınızı Eksik Etmeyin

Yorumlarınızı Türkçe kurallarına uygun olarak yazın.En az bir cümle oluşturacak şekilde yorum yapın ! Aksi takdirde boş yere yorum yapmış olursunuz*