Nasreddin Hocanın Ailesi

Nasreddin Hocanın Ailesi

- in Dersimiz

Nasreddin Hocanın Ailesi, Çocukları Hakkında Bilgiler

Nasreddin Hoca, ölünceye kadar da Akşehir de yaşadı. Evlenip çoluk çocuk sahibi oldu. Fıkralarından anlaşıldığına göre Hoca iki kez evlenmiş, bu evliliklerden Fatma ve Dürr-i Melek Hatun isimli iki kızı ve bir oğlu olmuştur. Ömer yahut Şeyh Ömer isimli oğlunun mezarı da Sivrihisar’dadır. Bu durum, Sivrihisar’ın Tahtalı Evliya mezarlığında bulunan bir mezar taşı kitabesinden anlaşılmaktadır.

Fakat eşlerinin adına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Fıkralarından iki eşinin bulunduğu sonucu çıkmaktadır. Köprülü bunlardan illkinin Akşehir’in Kozağaç köyünde gömülü olduğunu söylemektedir.

Kızlarından Fatma Hanım’ın mezar taşı Sivrihisar’da bulunmuş daha soma Akşehir’e gönderilmiştir. Burada şunu da belirtmek gerekir ki “Bu durum, Nasreddin Hoca’mn tarihi kişiliği, varlığı hakkında ileri sürülen şüpheleri ortadan kaldıran en önemli belgedir.”Diğer kızı Dürr-i Melek’in mezar taşıyla birlikte Akşehir müzesindedir.

Fatma Hanım’ın Mevlâna Celâleddin isimli oğlu olmuş ve Sivrihisar’da kadılık yapmıştır. Onun oğlu değerli bilgin Hızır Bey ise (ö.l459) İstanbul’un ilk kadısı olmuştur.82 Hızır Bey’in oğulları Sivrihisar ve civarında ve Akşehir’de imamlık yapmışlardır.83 Bu da Hoca ve ailesinin Akşehir’e geldikten soma Sivrihisar’la bağlarını sürdürdüklerini göstermektedir.

Fatma Hanım hakkında söylenen bir görüş de şöyledir: Hoca, Akşehir’e gitmeden önce yani Konya’daki tahsilini tamamladıktan soma memleketi olan Sivrihisar’a, Hortu köyüne dönmüş, burada Atike isimli bir hanımla evlenmiştir. Bu evlilikten de Fatma isimli bir kızı olmuştur.84 Nitekim bir fıkrasında bu hanımın adı geçmektedir.

Bu bilgilerden hangisi gerçeği yansıtmaktadır? Bunu tam olarak şu anda bilemiyoruz. Ama Fatma Hanım’ın varlığı son arkeolojik çalışmalara göre kesin bir gerçektir. Sivrihisar mezarlığında mezar taşı bulunmuştur. Üzerinde de 1226 da öldüğü yazılıdır. Yine bu konuda Kemal Uzun’un şu yorumu da dikkate alınmalıdır.” Nasreddin Hoca’nm Atike’den doğma ilk kızı Fatma, Sivrihisar’da ölmüş. İkinci kızının adını da Fatma koymuş, Atike, ikinci kızı Fatma ile Akşehir’e gelmiştir.

Anadolu ve Dünya Bilgesi Nasreddin Hoca ve Fıkraları Kitabından Alınmıştır.