Millî Kültür Nedir, Milli Kültür Nelerden Oluşur ve Özellikleri Nelerdir

Bir milletin var olmasını sağlayan, kendine özgü yaşam biçimi ve yarattıkları, o milletin millî kültürüdür. Bu tanımı biraz açacak olursak, millî kültür, ölçümlü bir ulusal dil vasıtası ile iletişim kuran bir toplumun yarattığı kültürdür. Dil, ulusal kültürü yaratmanın temel birimidir. Bu yolla kaderde, tasada ve kıvançta iş birliği yapmış bir toplumun yaşantılarının, kavramlarının ve bilgilerinin kuşaktan kuşağa aktarılması sağlanır. İşte, bu aktarılan yaşantı, kurum ve bilgilerin bir kültür sistemi bütünlüğü içinde aldığı kendine özgü şekle millî kültür denir. Kültür sistemi içinde birimler vardır. Bunları, kurum ve değişkenler olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Ulusal Coğrafya ve Doğal Çevre: Her kültür sistemi belli bir doğal çevre veya coğrafya üzerinde var olur. Kültür sistemine ait hemen her şey bu coğrafyanın üstünde, altında ve çevresinde oluşur, yaratılır. Kültürün oluştuğu bu coğrafyaya ülke, vatan denir. Coğrafyanın tarihi ve güncel sınırları değişime uğramış olabilir. Günceli korumak için tarihi coğrafya sınırlarının nasıl değiştiğini öğrenmeye ihtiyacımız vardır.

2. Ulusal Tarih ve Kültürel Kaynaklar: Her milletin bir geçmişi, kısa veya uzun bir tarihi vardır. Günümüzde var olan kültürel kurumlar, az veya çok değişiklikle geçmişte de vardı. Sistemin kendisi tarihî bir varlık olduğu gibi, onu oluşturan her kurumun ve her kurumun çeşitlenmesinin (varyantının) de bir tarihçesi vardır. Bunlar kültürel kaynaklarımızı ve bugünkü kurumlarımızı belirler. 

3. Aile-Akrabalık Kurum ve Gelenekleri: Her kültürde kadın-erkek (cinsellik) ilişkilerini düzenleyen, doğan çocukların bakımından, beslenmesinden, sağlığından ve eğitiminden sorumlu bir aile kurumu vardır. Aile kurumu kültürel değer ve davranışların, bilgi ve teknolojinin yeni nesillere aktarılmasında en önemli ilk kurumdur.

4. Sağlık-Beslenme Kurum ve Gelenekleri: Her kültürel sistemde yaşayan birey ve grupların sağlık ve beslenmesi ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak üzere bugün, doktor, hemşire, çocuk bakım uzmanı, hastane gibi kişi ve kuruluşlar bulunur. Bu kurumlaşmaların geçmişteki şekillenmelerini de, tarihlerden okuyup öğrenmeliyiz.

5. Eğitim-Öğretim Kurum ve Gelenekleri: Her kültürde bireylere bilgi ve beceri kazandırma ile ilgili etkinlikler gerçekleştirilir. Yazı yazma, veya sözü ve bilgiyi kaydetme sistemine sahip olmayan toplumlarda eğitim, tamamen sözlü kültürün mit, destan, masal gibi edebî metinleri ve görenekleri yoluyla sağlanır.

6. Yerleşme Birim ve Biçimleri: Her kültürel sistemi oluşturan bireyler ve gruplar barınma ihtiyaçlarına, yaptıkları işlere ve seçilmiş amaçlara uygun yerleşme düzenleri kurarlar ve bu düzenler içinde yaşarlar. Bunlar, en küçük oba, mezra ve köy biriminden bucağa; ilçeden en büyük şehirlere kadar değişik tipler gösterirler.

7. Ekonomi ve Teknoloji Kurumları: Her kültürel sistemde en başta korunma, barınma ihtiyaçları ve besin maddeleri başta olmak üzere, tüm ihtiyaç maddelerinin ve hizmetlerin üretilmesi, dağıtılması ve tüketilmesi ile ilgili etkinlikler, örgütlenmeler vardır. Dağda koyunlara çobanlık yapandan, tarlada çalışan köylüye ve uzay lâbora-tuvarındaki uzmanlara kadar, kültürel sistemin her üyesi ekonomik ve teknolojik işlerde veya bunları destekleyen hizmet alanlarında çalışır.

8. Bilim ve Sanat Kurumları: Kültürel sistemin üzerinde yaşadığı doğal çevre ve bu çevrede yer alan canlı ve cansız varlıklarla, biyolojik, toplumsal ve kültürel bir varlık olarak insanoğlunun kendisi ile ilgili soru ve cevaplar, çeşitli bilim ve sanatlara konu oluşturur. 

9. Din ve Devlet Kurumları: Din ve devlet adını taşıyan kurum ve kavramlar her kültürel sistemde vardır. Din ve devlet kurumları, kültürel sistemin genel işleyişinden sorumlu kurumlardır. Dinler çoğunlukla bireylere yöneliktir. Din kurumları, Tan rı ile birey arasında kurulmuş inanca dayalı ilişkilerin yürümesine yardımcı olur, bireyleri aydınlatma görevi yüklenir. Siyasal ve hukukî bir güç olarak devlet, toplum hayatında yer alan bütün kurumların düzenlenmesine ve işlenmesine, bunların denetim ve gözetimlerine, işlevlerini gereğince yerine getirmelerine dönük idari ve hukuki düzeyde bir toplum örgütlenmesidir.

10. Kültürel ve Tarihî Çevre: En ilkelinden en gelişmişine kadar hiçbir kültürel sistem tek başına var olamaz. Her kültürel sistemin bir kültürel çevresi, yakın ve uzak komşuları vardır. Bir kültürel sistemden çevresine doğru yayılan kültürel ögeler olduğu gibi, kültürel sisteme yakın ve uzak çevresinden yayılarak ulaşan kültür ögeleri de vardır. Bu özelliğiyle, her kültür sistemi, uzak ve yakın çevresindeki tüm toplumlarla alışveriş içinde bulunan bir sistemdir.

11. Kişilik Sistemi ve Dil: İnsan ve dil, her kültürel sistemde yer alan yukarıda sıralandırılan kurum ve değişkenler arasında sürekli ilişkiyi ve bağımlılığı sağlayan temel kurumdur. Dil veya daha geniş anlamda iletişim süreci, kültürel değişkenler arasındaki etkileşimi ve bağımlılığı sağlayan ve sürekliliği koruyan bir olgudur. Bundan dolayı da dil kurumu, toplumun ve kültürün var oluş temelidir.

Bireyin doğumdan ölüme kadar kendi kültüründe etkinlik kazanmasına bu bağlamda kültürleme süreci denir. Kültürleme sürecinin yarattığı etkinlik topluma uyum sağlayıcı, bilinçli ve istendik koşullanmaları olduğu kadar, bilinçsiz ya da bilinçdı-şı, yaygın, rastlantısal ve kendiliğinden bireysel öğrenme ve istenmedik koşullanmaları da içine alır. Kısacası, bu süreç, bireyin, kendi toplumunun ve millî kültürünün bir üyesi ve ürünü olması ile ilgilidir ve aynı zamanda bireyde kültürün sürekliliğini sağlayan bir süreçtir. Türk’ün Türk, Japon’un Japon, İngiliz’in İngiliz, Rus’un Rus ve Alman’ın Alman olması bu süreçle gerçekleşir.