Merkezi Yönetim Birimleri

Haziran 3, 2011 4 Comments »

Bireylerin belli görevleri olduğu gibi ülkede işleyişin devam edebilmesi için farklı sorunların çözümüne yardımcı olacak merkezî yönetim birimleri vardır. Devlet işlerinin başkentten yönetildiği idarî sisteme merkezî yönetim denir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görevleri:

a. Millî, manevi, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,

b. Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve iş birliği yapmak,

c. Tarihî ve kültürel varlıkları korumak,

ç. Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü hâline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,

d. Kültür ve turizm alanlarında her türlü ^ yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek, 

e. Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,

f. Türkiye’nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,

h. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı’nın görevleri:

a. Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek,

b. Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak,

c. Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,

ç. Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının bakanlığa verdiği görevleri yapmak,

d. Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek,

e. Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün bakanlığa verdiği görevleri yapmak,

f. Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek,

g. Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek,

h. Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının bakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapmak tekniğine uygunluğunu incelemek,

ı. İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,

i. İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek,

j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı’nın görevleri:

a. Atatürk inkilap ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlaki, manevi, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak,

b. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek,

c. Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

ç. Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan ve yükseköğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak ve onaylamak,

d. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında iş birliğinde bulunmak,

e. Yüksek öğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, Yükseköğretim Kanunu ile bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

f. Okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek,

g. Yüksek öğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddi yönden desteklenmelerini sağlamaktır.

 

4 Comments

 1. isimsiz 08 Mayıs 2012 at 16:46 - Reply

  daha fazla olsaydı keşke ama yinede çok güzel bilgiler

 2. cercer 15 Mayıs 2012 at 14:32 - Reply

  biraz az bilgi var ama yine de teşekkürler

 3. buse 07 Nisan 2013 at 21:39 - Reply

  bence kısa olması çok iyi

 4. Nur 12 Mayıs 2014 at 19:03 - Reply

  5.sınıf için çok hoş bilgiler

Lütfen Yorumlarınızı Eksik Etmeyin

Yorumlarınızı Türkçe kurallarına uygun olarak yazın.En az bir cümle oluşturacak şekilde yorum yapın ! Aksi takdirde boş yere yorum yapmış olursunuz*

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin