Kültür Sanat İlişkisi Nedir, Sanat ve Toplum Arasındaki İlişki Nasıldır

Kültür; bir topluluğun tarihi boyunca kazandığı maddi, manevi değerlerini, duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür.

Kültür, etkileşim yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılır. Bir sanat yapıtının oluşumunda ait olduğu toplumun kültür yapısının önemi büyüktür. Hiçbir sanat yapıtı onu yaratan çevreden soyutlanamaz. Coğrafi bölgenin, iklim ve çevre koşullarının, inanç ve yaşayış biçimlerinin sanat yapıtının ortaya çıkışındaki rolü büyüktür. Farklı kültürlerin oluşturdukları sanatlar (Avrupa, Osmanlı, Bizans, İslam sanatı gibi) sanat tarihçisinin uğraş alanı olmuştur.

SANAT TOPLUM İLİŞKİSİ

Sanat; bir duygunun, bir düşüncenin, bir güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümüdür. Bir toplumun geçmişi, arayışları, özlemleri, yönelişleri, o toplumun sanatına ve sanatçısının yapıtlarına yansır.

Sanatçıları, içinde yaşadıkları toplumlar ve koşullar yetiştirir. Sanatçılar da toplumları yapıtları ile etkilerler. Toplumsal olaylar kimi zaman yeni sanatçıların yetişmesini sağlarken kimi zaman da sanatçılar, toplumsal olayları etkilemişlerdir.

Kaynak: Lise Sanat Tarihi 1. Doc. Dr. Mehmet Zeki iBRAHiMGiL