Cumhurbaşkanı Görevleri

Cumhurbaşkanı Görevleri

- in Kültür

 Cumhurbaşkanı Kimdir, Cumhurbaşkanın Görevleri Nelerdir, Cumhurbaşkanını Kim Seçer, Cumhurbaşkanın görev süresi ne kadardır

Türkiye Cumhuriyeti’nde devlet başkanlığı görevine cumhurbaşkanlığı, bu görevi yüklenen kişiye de cumhurbaşkanı denir.

Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Cumhurbaşkanı Ankara’da Çankaya’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde oturur.

Cumhurbaşkanı Seçimi

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kendi üyeleri arasından seçilir. Ancak cumhurbaşkanı seçilecek kişinin kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim görmüş olması gereklidir. Seçilmek için üçte iki çoğunluk aranır. Görev süresi yedi yıldır.

Bir kimse art arda iki defa cumhurbaşkanı seçilemez.

Cumhurbaşkanının tarafsız olması Anayasa’nın önemli şartlarından biridir.

Bu nedenle cumhurbaşkanı seçilen kişinin T.B.M.M. üyeliği sona erer, herhangi bir parti ile ilişkisi varsa kesilir.

Cumhurbaşkanlığı Andı

Cumhurbaşkanı göreve başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde şöyle ant içer:

Cumhurbaşkanı sıfatı ile, Türk devletinin bağımsızlığına, vatanın ve milletin bütünlüğüne yönelecek her tehlikeye karşı koyacağıma; milletin kayıtsız şartsız egemenliğini ve Anayasa’yı sayacağıma ve savunacağıma; insan haklarına dayanan demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden ve tarafsızlıktan ayrılmayacağıma; Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini koruyup yüceltmek ve üzerime aldığım görevi yerine getirmek için bütün gücümle ve varlığımla çalışacağıma namusum üzerine söz veririm.

Cumhurbaşkanın Görev Yetkileri

Cumhurbaşkanının görevlerinin başında devleti temsil etmek gelir. Bu sıfatla yabancı devlet temsilcilerini (elçileri) kabul eder; yabancı devletlere gidecek Türk elçilerini tayin eder; uluslararası antlaşmaları onaylar ve yayımlar.

Cumhurbaşkanı Türk ordusunun başkomutanlığını temsil eder. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını azaltabilir veya kaldırabilir (af yetkisi).

Cumhuriyet Senatosu’na 15 üye seçerek gönderir (kontenjan üyeleri).

Cumhurbaşkanı başbakanı atayarak hükümetin kurulmasını sağlar. Gerekli gördüğü zaman Bakanlar Ku-rulu’na başkanlık eder. Kanunları on gün içinde onaylayarak yayımlatır veya bir kere daha görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderir (veto yetkisi). Fakat bu yetkisini bir kanun için ancak bir defa kullanabilir; Anayasa ve bütçe kanunları için de hiç kullanamaz.

Cumhurbaşkanı Millî Güvenlik Kurulu’na başkanlık eder. Genelkurmay başkanı başta olmak üzere bir kısım yüksek memurları ve subayları belli görevlere atar.

Anayasa gereğince cumhurbaşkanı, göreviyle ilgili işlemlerinden dolayı sorumlu tutulamaz. Bu yüzden cumhurbaşkanının atamalarla ilgili kararları başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır ve sorumluluk hükümete düşer.

Cumhurbaşkanının sorumluluğunu gerektiren tek durum vatan hainliğidir. Böyle bir suçtan dolayı da ancak T.B.M.M. üyelerinin en az üçte birinin teklifi ve üçte ikisinin kararı ile Yüce Divan’da yargılanabilir.

Cumhurbaşkanına suikast yapanlar, tecavüz ve hakaret edenler ağır cezalarla cezalandırılır.

Cumhurbaşkanı bulunmadığı veya ağır hasta olduğu zaman yerine Cumhuriyet Senatosu başkanı vekâlet eder.

Görevi sona eren cumhurbaşkanı Cumhuriyet Senatosu’nun üyesi olur. Bir siyasî partiye girmedikçe ölünceye kadar bu üyeliği sürer.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir