Dersimiz

Dersimiz

Dersimiz

Kabile Dinleri

Kabile dinleri (geleneksel dinler), belli bir kurucusu, inanç sistemi, kutsal kitabı bulunmayan dinlerdir. Bu dinler tamamen bir kabileye aittir. Yayılma özellikleri yoktur. Kabilenin bütün üyeleri kabile dinine bağlı ...
Read more 0
Dersimiz

Yeryüzünde Belli Başlı Dinler

Yeryüzünde, farklı ırk ve dillere mensup pek çok millet ve topluluk yaşamaktadır. Bunlardan her birinin kendine özgü örf, âdet, gelenek ve görenekleri vardır. Bu toplulukların hayat tarzları, zevkleri, ...
Read more 0
Dersimiz

Din Toplum İlişkisi

İnsan toplumsal bir varlıktır. Bireysel olarak insanları iyi ve faydalı işler yapmaya yönelten din, toplumları yücelten ve geliştiren bir olgudur. Din, insanlar arasında merhamet, şefkat, sevgi ve barış ...
Read more 0
Dersimiz

Din Birey İlişkisi

İnsan, akıllı, irade sahibi ve inanan bir varlıktır. Bu özellikleri ile diğer varlıklardan ayrılır. Allah insanı sahip olduğu bu farklı özelliklerinden dolayı dinin emir ve yasaklarından sorumlu tutmuştur. ...
Read more 1
Dersimiz

Ateizm Nedir

Ateizm (Tanrıtanımazlık) Nedir, Ateizm Hakkında Bilgi Ateizm (Tanrıtanımazlık), Tanrı’nın varlığını reddetmek ve Tanrı yokmuş gibi davranmaktır. Ateizm, Allah’ın varlığını inkâr ettiği gibi tüm dinlere ve dinlerin Tanrı tasavvurlarına ...
Read more 0
Dersimiz

Gnostisizm Nedir

Gnostisizm Gizimcilik Nedir, Gnostisizm Hakkında Bilgi Gnostisizm (Gizemcilik), miladi II. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bilgi ve sezgi anlamına gelen gnos kelimesinden türetilmiştir. Gnostikler, Hristiyanlığı Yunan felsefesi ve diğer Doğu dinlerinden ...
Read more 0
Dersimiz

Politeizm Nedir

Politeizm, Çoktanrıcılık Nedir Politeizm (Çok Tanrıcılık), birçok tanrının varlığına inanmak demektir. Politeizme göre evrende birden fazla tanrı vardır ve bu tanrıların farklı görevleri bulunmaktadır. Eski Yunan, Mısır, Roma ...
Read more 0
Dersimiz

Monoteizm Nedir

Monoteizm (Tek Tanrıcılık) Nedir, Hakkında Bilgi Monoteizm (Tek Tanrıcılık), Tanrı’nın varlığı ve birliğini savunup eşi ve benzeri bulunmadığına inanmaya monoteizm veya tek tanrıcılık denir. Tek tanrıcılığın İslam düşüncesindeki ...
Read more 0
Dersimiz

İnsanlık Tarihinde Din Olgusu

İnsanlık Tarihinde Din Olgusu İnsanlık tarihi çeşitli yönleriyle incelendiğinde, her zaman ve mekânda din gerçeği ile karşılaşılmaktadır. Örneğin, arkeolojik kazılardan elde edilen bilgiler, ilahî kitaplar, diğer yazılı kaynaklar ...
Read more 0
Dersimiz

Din Nedir

Din Nedir Din, sözlükte itaat, hesap, sorumluluk ve hüküm anlamlarına gelir. Terim olarak din, akıl sahibi insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ...
Read more 0